Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50068-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9211 
(21)  Číslo prihlášky  50068-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 6/365  B60K 1/02   
(54)  Názov  Pohon s tromi elektromotormi, dvoma planétovými prevodovkami a diferenciálom 
(57)  Anotácia  Pohon s tromi elektromotormi, dvoma planétovými prevodovkami a diferenciálom obsahuje prvý elektromotor so statorom (1) a rotorom (2), druhý elektromotor so statorom (4) a rotorom (5) a tretí elektromotor so statorom (4a) a rotorom (5a), kde stator (1) prvého elektromotora je pevne ukotvený a je spojený so statorom (4) druhého elektromotora a so statorom (4a) tretieho elektromotora, pričom hriadeľ (3) rotora (2) prvého elektromotora je spojený s centrálnym kolesom (9) prvej planétovej prevodovky a tiež s centrálnym kolesom (9a) druhej planétovej prevodovky, kde rotor (5) druhého elektromotora je spojený s korunovým kolesom (6), ktoré je vybavené brzdovým kotúčom (10) brzdy (11) ukotvenej rovnako ako stator (1) prvého elektromotora; korunové koleso (6) a centrálne koleso (9) zaberajú so satelitmi (7) spojenými unášačom (8), ktorý je spojený s výstupným hriadeľom (12); rotor (5a) tretieho elektromotora je spojený s korunovým kolesom (6a), ktoré je vybavené brzdovým kotúčom (10a) brzdy (11a) ukotvenej rovnako ako stator (1) prvého elektromotora; korunové koleso (6a) a centrálne koleso (9a) zaberajú so satelitmi (7a) spojenými unášačom (8a), ktorý je spojený s výstupným hriadeľom (12a), pričom korunové koleso (6) je vybavené unášačom (14) diferenciálu, korunové koleso (6a) je vybavené unášačom (14a) diferenciálu a unášače (14) a (14a) sú v kontakte so satelitom (15) diferenciálu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Procházka Roman; Kempelenova 35, 010 15 Žilina 15; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Procházka Roman; Kempelenova 35, 010 15 Žilina 15; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50045-2020 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.07.2024 
   Maximálna platnosť do  20.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 50068-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50068-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.07.2020 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 20.07.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 20.07.2020 Typ Doručené
1c Opis 20.07.2020 Typ Doručené
1d Opis 20.07.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.07.2020 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 06.08.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume vecné chyby 10.09.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.11.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 13.11.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.11.2020 Typ Interné listy
7 Doplnenie materiálov 23.11.2020 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 23.11.2020 Typ Doručené
8 rešeršná správa 27.01.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 27.01.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 27.01.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 27.01.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.05.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50068-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku