Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50067-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9511 
(21)  Číslo prihlášky  50067-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.08.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.01.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.05.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.04.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 64/209  B29C 64/118  B33Y 30/00  B25J 18/00   
(54)  Názov  Tlačová hlava na kompozitnú aditívnu výrobu na rameno robota 
(57)  Anotácia  Tlačová hlava na kompozitnú aditívnu výrobu na rameno robota pozostáva zo spojovacej príruby (1) s vodiacimi tyčami (2) a tlmiacimi pružinami (3) spojenými s nosným rámom (4) hlavy, na ktorom je umiestnený podávač (5) materiálu s pohonom (6) a prítlačným ramenom (7). Na nosnom ráme (4) hlavy sú umiestnené dva aktívne chladiče (8) a pasívny chladič (9) ochladzujúci izolačnú vložku (10). Tlačová hlava je ukončená ohrievacím blokom (11) s dýzou (12) slúžiacou na dávkovanie kompozitného materiálu s účasťou ramena robota zabezpečujúceho hlavný pohyb tlačovej hlavy na aditívnu výrobu produktov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pollák Martin, Ing., PhD.; Mukačevská 5, 080 01 Prešov 1; SK;
Török Jozef, Ing., PhD.; Žalobín 181, 094 03 Žalobín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.08.2025 
   Maximálna platnosť do  31.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.01.2022 1/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.05.2022 9/2022 FG2K
 
PUV 50067-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.09.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50067-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 14.09.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.09.2021 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 07.10.2021 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.10.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.10.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 05.11.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.12.2021 Typ Doručené
Opis 06.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 06.12.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PÚV 15.12.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 15.12.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 15.12.2021 Typ Interné listy
výsledok rešerše 15.12.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.05.2022 Typ Odoslané
PUV 50067-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 04.11.2021 Török Jozef, Ing., PhD. Pollák Martin, Ing., PhD.
Pollák Martin, Ing., PhD. Török Jozef, Ing., PhD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku