Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50066-2016
(11)  Utility Model Number  7779 
(21)  Application Number  50066-2016 
(22)  Application Date  20.05.2016 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.05.2017 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.11.2016 
(45)  Publication of Registration Date  03.05.2017 
(47)  Date of registration and making available to the public  24.03.2017 
(51)  International Patent Classification  B60Q 3/00  B60Q 5/00  B60R 21/013  G08G 1/16  G08G 3/02  G08G 5/04  G08G 7/02  G08G 9/02   
(54)  Title  Zariadenie na signalizáciu približujúcich sa dopravných prostriedkov 
(57)  Abstract  Zariadenie na signalizáciu približujúcich sa dopravných prostriedkov má vysielač (2) kódovaného signálu prepojený s napájacím zdrojom (4) elektrickej energie cez nastaviteľný časový spínač (3) s ovládačom (5), pričom vysielacia anténa (1) vysielača (2) kódovaného signálu je v približujúcom sa signalizujúcom dopravnom prostriedku s výkonom, a tým aj dosahom do maximálnej vzdialenosti 1 000 m a prijímač (7) kódovaného signálu s prijímacou anténou (6) je v bežnom dopravnom prostriedku nastavený na zhodnú frekvenciu vysielača (2) kódovaného signálu a je pripojený na elektrický zdroj (12), vizuálny signalizačný člen (9) a/alebo akustický signalizačný člen (10). Vysielacia anténa (1) vysielača (2) kódovaného signálu je výhodne smerová alebo sektorová s orientáciou vysielania pred signalizujúci dopravný prostriedok a prijímacia anténa (6) prijímača (7) kódovaného signálu bežného dopravného prostriedku je všesmerová. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Križan Martin, Ing.; Divinka 41 
(72)  Inventor(s)  Križan Martin, Ing.; Divinka 41, 013 31 Divina; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca; Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  20.05.2023 
   Utility Model Validity maximum until  20.05.2026 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.11.2016 11/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.05.2017 5/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.05.2020 5/2020 ND2K
 
PUV 50066-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.05.2016 16,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.05.2017 10,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 30.03.2020 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50066-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
Oznámenie k poplatkom 20.05.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.05.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 20.05.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 20.05.2016 Type Delivered
Opis 20.05.2016 Type Delivered
Plná moc 20.05.2016 Type Delivered
Výkresy 20.05.2016 Type Delivered
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.05.2016 Type Payment
Doplnenie materiálov 24.05.2016 Type Delivered
Plná moc 24.05.2016 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.06.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 24.06.2016 Type Delivered
Anotácia 24.06.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 24.06.2016 Type Delivered
Opis 24.06.2016 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.06.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 18.07.2016 Type Delivered
Anotácia 18.07.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 18.07.2016 Type Delivered
Opis 18.07.2016 Type Delivered
Výkresy 18.07.2016 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.08.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 08.08.2016 Type Delivered
Opis 08.08.2016 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.08.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 18.08.2016 Type Delivered
Opis 18.08.2016 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.08.2016 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 20.09.2016 Type Internal Letter
rešeršná správa 20.09.2016 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 20.09.2016 Type Sent document
výsledok rešerše 20.09.2016 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 22.02.2017 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.02.2017 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.05.2017 Type Sent document
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.05.2017 Type Delivered
Sprievodný list 19.05.2017 Type Delivered
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.05.2017 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.05.2017 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 30.03.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 30.03.2020 Type Delivered
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 01.04.2020 Type Payment
predĺženie doby platnosti ÚV 06.04.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 22.11.2022 Type Sent document
PUV 50066-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku