Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50066-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7779 
(21)  Číslo prihlášky  50066-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.05.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.11.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.05.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.03.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60Q 3/00  B60Q 5/00  B60R 21/013  G08G 1/16  G08G 3/02  G08G 5/04  G08G 7/02  G08G 9/02   
(54)  Názov  Zariadenie na signalizáciu približujúcich sa dopravných prostriedkov 
(57)  Anotácia  Zariadenie na signalizáciu približujúcich sa dopravných prostriedkov má vysielač (2) kódovaného signálu prepojený s napájacím zdrojom (4) elektrickej energie cez nastaviteľný časový spínač (3) s ovládačom (5), pričom vysielacia anténa (1) vysielača (2) kódovaného signálu je v približujúcom sa signalizujúcom dopravnom prostriedku s výkonom, a tým aj dosahom do maximálnej vzdialenosti 1 000 m a prijímač (7) kódovaného signálu s prijímacou anténou (6) je v bežnom dopravnom prostriedku nastavený na zhodnú frekvenciu vysielača (2) kódovaného signálu a je pripojený na elektrický zdroj (12), vizuálny signalizačný člen (9) a/alebo akustický signalizačný člen (10). Vysielacia anténa (1) vysielača (2) kódovaného signálu je výhodne smerová alebo sektorová s orientáciou vysielania pred signalizujúci dopravný prostriedok a prijímacia anténa (6) prijímača (7) kódovaného signálu bežného dopravného prostriedku je všesmerová. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Križan Martin, Ing.; Divinka 41 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Križan Martin, Ing.; Divinka 41, 013 31 Divina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca; Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.05.2023 
   Maximálna platnosť do  20.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.11.2016 11/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.05.2017 5/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.05.2020 5/2020 ND2K
 
PUV 50066-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.05.2016 16,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.05.2017 10,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 30.03.2020 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50066-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Oznámenie k poplatkom 20.05.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 20.05.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 20.05.2016 Typ Doručené
Opis 20.05.2016 Typ Doručené
Plná moc 20.05.2016 Typ Doručené
Výkresy 20.05.2016 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.05.2016 Typ Platba
Doplnenie materiálov 24.05.2016 Typ Doručené
Plná moc 24.05.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.06.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.06.2016 Typ Doručené
Anotácia 24.06.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 24.06.2016 Typ Doručené
Opis 24.06.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.06.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.07.2016 Typ Doručené
Anotácia 18.07.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 18.07.2016 Typ Doručené
Opis 18.07.2016 Typ Doručené
Výkresy 18.07.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.08.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.08.2016 Typ Doručené
Opis 08.08.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.08.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.08.2016 Typ Doručené
Opis 18.08.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.08.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 20.09.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 20.09.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 20.09.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 20.09.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 22.02.2017 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.02.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.05.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 19.05.2017 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.05.2017 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 30.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 30.03.2020 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 01.04.2020 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 06.04.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 22.11.2022 Typ Odoslané
PUV 50066-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku