Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50065-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7823 
(21)  Číslo prihlášky  50065-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.05.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.12.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.06.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 5/06   
(54)  Názov  Konštrukcia cisternového vagóna 
(57)  Anotácia  Cisterna (3) je uložená do dvoch hlavných priečnikov (1) predstávkových častí (2) vagóna, kde predstávkové časti (2) sú vybavené vnútornými sedlami (7) na zabránenie pohybu cisterny (3) v pozdĺžnom smere vagóna a vonkajšími sedlami (6) na zabránenie pohybu cisterny (3) v priečnom smere vagóna, predstávkové časti (2) sú vybavené brzdovým ústrojenstvom (4) prepojeným s kolesami nápravy vagóna a výbavou (5) vagóna. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatravagónka a.s.; Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Macejko Ján, Ing.; Jamník 82, 053 22 Odorín; SK;
Olekšák Miroslav, Ing.; Palárikova 2233/9, 058 01 Poprad; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - patentový zástupca; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.05.2023 
   Maximálna platnosť do  18.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.12.2016 12/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2017 6/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.06.2020 6/2020 ND2K
 
PUV 50065-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.05.2016 33,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.04.2017 10,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 04.05.2020 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50065-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 18.05.2016 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 18.05.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 18.05.2016 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 18.05.2016 Typ Doručené
Opis 18.05.2016 Typ Doručené
Plná moc 18.05.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.05.2016 Typ Doručené
Výkresy 18.05.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.05.2016 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.05.2016 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.10.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 19.10.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 20.10.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 20.10.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 20.10.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 04.04.2017 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.04.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.04.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2017 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.04.2017 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 10.05.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 06.06.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 28.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 28.04.2020 Typ Doručené
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 30.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 30.04.2020 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 30.04.2020 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 06.05.2020 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 07.05.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 21.11.2022 Typ Odoslané
PUV 50065-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku