Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50065-2016
(11)  Utility Model Number  7823 
(21)  Application Number  50065-2016 
(22)  Application Date  18.05.2016 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.06.2017 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  01.12.2016 
(45)  Publication of Registration Date  02.06.2017 
(47)  Date of registration and making available to the public  28.04.2017 
(51)  International Patent Classification  B61D 5/06   
(54)  Title  Konštrukcia cisternového vagóna 
(57)  Abstract  Cisterna (3) je uložená do dvoch hlavných priečnikov (1) predstávkových častí (2) vagóna, kde predstávkové časti (2) sú vybavené vnútornými sedlami (7) na zabránenie pohybu cisterny (3) v pozdĺžnom smere vagóna a vonkajšími sedlami (6) na zabránenie pohybu cisterny (3) v priečnom smere vagóna, predstávkové časti (2) sú vybavené brzdovým ústrojenstvom (4) prepojeným s kolesami nápravy vagóna a výbavou (5) vagóna. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Tatravagónka a.s.; Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad; SK 
(72)  Inventor(s)  Macejko Ján, Ing.; Jamník 82, 053 22 Odorín; SK;
Olekšák Miroslav, Ing.; Palárikova 2233/9, 058 01 Poprad; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Ivan Belička - patentový zástupca; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  18.05.2023 
   Utility Model Validity maximum until  18.05.2026 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.12.2016 12/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2017 6/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.06.2020 6/2020 ND2K
 
PUV 50065-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.05.2016 33,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.04.2017 10,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 04.05.2020 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50065-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.05.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 18.05.2016 Type Delivered
Doklad preukazujúci právo na riešenie 18.05.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 18.05.2016 Type Delivered
Obrázok k anotácii 18.05.2016 Type Delivered
Opis 18.05.2016 Type Delivered
Plná moc 18.05.2016 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.05.2016 Type Delivered
Výkresy 18.05.2016 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.05.2016 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.05.2016 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.10.2016 Type Internal Letter
rešeršná správa 19.10.2016 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 20.10.2016 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 20.10.2016 Type Sent document
výsledok rešerše 20.10.2016 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 04.04.2017 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.04.2017 Type Internal Letter
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.04.2017 Type Delivered
Sprievodný list 13.04.2017 Type Delivered
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.04.2017 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 10.05.2017 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 06.06.2017 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 28.04.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 28.04.2020 Type Delivered
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 30.04.2020 Type Delivered
Sprievodný list 30.04.2020 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 30.04.2020 Type Delivered
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 06.05.2020 Type Payment
predĺženie doby platnosti ÚV 07.05.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 21.11.2022 Type Sent document
PUV 50065-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku