Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50064-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50064-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.08.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24S 20/30   
(54)  Názov  Modifikovaný držiak nosníka koncentrátorového solárneho ohrievača segmentových akumulátorov tepla 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rybár Radim, prof. Ing., PhD.; Čingovská 9, 040 12 Košice 12; SK;
Beer Martin, Ing., PhD.; Žižkova 29, 040 01 Košice 1; SK;
Rybárová Jana, Ing., PhD.; Tomášikova 2, 040 01 Košice 1; SK;
Teplická Katarína, doc. Ing., PhD.; Jasuschova 26, 040 23 Košice 23; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50064-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50064-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 13.08.2021 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 13.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 13.08.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.08.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.09.2021 Typ Platba
PUV 50064-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku