Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50063-2017
(11)  Utility Model Number  8302 
(21)  Application Number  50063-2017 
(22)  Application Date  29.06.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.12.2018 
(31)  Priority Number  PV 2016-748 
(32)  Priority Date  30.11.2016 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  02.07.2018 
(45)  Publication of Registration Date  03.12.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  29.10.2018 
(51)  International Patent Classification  C10L 5/40  C02F 11/06  B09B 3/00   
(54)  Title  Masa odpadových materiálov biologického pôvodu na výrobu paliva určeného na priame spaľovanie a spôsob výroby paliva z odpadových materiálov biologického pôvodu 
(57)  Abstract  Masa odpadových materiálov biologického pôvodu a biologicky rozložiteľná, s obsahom biogénnych prvkov uhlíka, vodíka, kyslíka, síry a dusíka, na výrobu paliva na priame spaľovanie, je umiestnená v aeróbnom prostredí za prítomnosti vzdušného kyslíka a ďalších atmosférických plynov. Masa obsahuje štartovaciu vlhkosť 40 až 70 % hmotn. vody a minimálne 25 % hmotn. organických látok, kde celková hmotnosť masy je minimálne 3 000 kg a je navŕšená do výšky najviac 3 m do útvaru so zvislým osovým prierezom v tvare rovnoramenného alebo rovnostranného trojuholníka alebo lichobežníka, či obdĺžnika. Ďalej je opísaný spôsob výroby paliva z odpadových materiálov biologického pôvodu, kde sa jednotlivé komponenty na vytvorenie masy ukladajú v bežných atmosférických podmienkach do vrstiev, pričom jednotlivé komponenty sa vyberajú a/alebo dopĺňajú podľa obsahu vlhkosti s tým, že štartovacia vlhkosť masy je 40 až 70 % hmotn. masy a s tým, že výsledná sypkosť masy umožňuje samostatné udržanie navrhnutého tvaru. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ESTATE REALITY PRAGUE a.s.; Moskevská 534/47, 101 00 Praha 10; CZ 
(72)  Inventor(s)  Bastyr Silvia, Ing.; Jégého 12, 821 08 Bratislava 2; SK;
Fitko Pavol, Ing.; Rovinka 820, 900 41 Rovinka; SK;
Vančo Maroš; Karpatská, 974 11 Banská Bystrica 11; SK 
(74)  Attorney(s)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  29.06.2024 
   Utility Model Validity maximum until  29.06.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 07/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2018 12/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 ND2K
 
PUV 50063-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50063-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.06.2017 Type Delivered
1a Plná moc 29.06.2017 Type Delivered
1b Doklad o práve prednosti 29.06.2017 Type Delivered
1c Opis 29.06.2017 Type Delivered
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.07.2017 Type Payment
3 Doplnenie materiálov 07.07.2017 Type Delivered
3a Sprievodný list 07.07.2017 Type Delivered
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2017 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 10.11.2017 Type Delivered
6a Sprievodný list 10.11.2017 Type Delivered
6b Opis 10.11.2017 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.11.2017 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 06.04.2018 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 16.04.2018 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 16.04.2018 Type Internal Letter
12 záznam o ukončení konania o PÚV 22.10.2018 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.10.2018 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.11.2018 Type Sent document
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 28.06.2021 Type Delivered
15a Sprievodný list 28.06.2021 Type Delivered
16 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 16.07.2021 Type Sent document
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 28.07.2021 Type Payment
18 predĺženie doby platnosti ÚV 04.08.2021 Type Sent document
PUV 50063-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku