Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50063-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8302 
(21)  Číslo prihlášky  50063-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2016-748 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10L 5/40  C02F 11/06  B09B 3/00   
(54)  Názov  Masa odpadových materiálov biologického pôvodu na výrobu paliva určeného na priame spaľovanie a spôsob výroby paliva z odpadových materiálov biologického pôvodu 
(57)  Anotácia  Masa odpadových materiálov biologického pôvodu a biologicky rozložiteľná, s obsahom biogénnych prvkov uhlíka, vodíka, kyslíka, síry a dusíka, na výrobu paliva na priame spaľovanie, je umiestnená v aeróbnom prostredí za prítomnosti vzdušného kyslíka a ďalších atmosférických plynov. Masa obsahuje štartovaciu vlhkosť 40 až 70 % hmotn. vody a minimálne 25 % hmotn. organických látok, kde celková hmotnosť masy je minimálne 3 000 kg a je navŕšená do výšky najviac 3 m do útvaru so zvislým osovým prierezom v tvare rovnoramenného alebo rovnostranného trojuholníka alebo lichobežníka, či obdĺžnika. Ďalej je opísaný spôsob výroby paliva z odpadových materiálov biologického pôvodu, kde sa jednotlivé komponenty na vytvorenie masy ukladajú v bežných atmosférických podmienkach do vrstiev, pričom jednotlivé komponenty sa vyberajú a/alebo dopĺňajú podľa obsahu vlhkosti s tým, že štartovacia vlhkosť masy je 40 až 70 % hmotn. masy a s tým, že výsledná sypkosť masy umožňuje samostatné udržanie navrhnutého tvaru. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ESTATE REALITY PRAGUE a.s.; Moskevská 534/47, 101 00 Praha 10; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bastyr Silvia, Ing.; Jégého 12, 821 08 Bratislava 2; SK;
Fitko Pavol, Ing.; Rovinka 820, 900 41 Rovinka; SK;
Vančo Maroš; Karpatská, 974 11 Banská Bystrica 11; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.06.2024 
   Maximálna platnosť do  29.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 07/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2018 12/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 ND2K
 
PUV 50063-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50063-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.06.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 29.06.2017 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 29.06.2017 Typ Doručené
1c Opis 29.06.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.07.2017 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 07.07.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 07.07.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 10.11.2017 Typ Doručené
6a Sprievodný list 10.11.2017 Typ Doručené
6b Opis 10.11.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.11.2017 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 06.04.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 16.04.2018 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 16.04.2018 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 22.10.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.10.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.11.2018 Typ Odoslané
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 28.06.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 28.06.2021 Typ Doručené
16 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 16.07.2021 Typ Odoslané
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 28.07.2021 Typ Platba
18 predĺženie doby platnosti ÚV 04.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50063-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku