Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50062-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50062-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.08.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 13/00   
(54)  Názov  Nastaviteľná klapka s meraním prietoku plynu, najmä vzduchu vo vzducho-technických prvkoch 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Systemair Production a.s.; Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szijarto Gabriel; Miloslavov 225, 900 42 Miloslavov; SK;
Potfaj Juraj, Ing.; H.Meličkovej 23, 841 05 Bratislava 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50062-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50062-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 03.08.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 03.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 03.08.2021 Typ Doručené
1d Zoznam sekvencií 03.08.2021 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 04.08.2021 Typ Odoslané
3 Doplnenie materiálov 06.08.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 06.08.2021 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 13.08.2021 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.08.2021 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50062-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku