Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50062-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9184 
(21)  Číslo prihlášky  50062-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  09.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/11  G08B 21/02  G08B 1/08   
(54)  Názov  Zariadenie na zvýšenie bezpečnosti osôb s epilepsiou 
(57)  Anotácia  Zariadenie je tvorené prvkom merania zrýchlenia pohybu zápästia na zapisovanie pohybu zápästia sledovanej osoby, analytickým prvkom na porovnávanie zmeny nameraných hodnôt a komunikačným prvkom na vyslanie informácie o zmene stavu sledovanej osoby, pričom tieto prvky tvoria jeden celok a sú navzájom spojené rozhraním s protokolom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Oravec Milan, prof. Ing., PhD.; Nová Lesná 425, 059 86 Nová Lesná; SK;
Pačaiová Hana, prof. Ing., PhD.; Na Kope VIII/7, 040 16 Košice 16; SK;
Kotianová Zuzana, Ing., PhD.; Sofijská 2440/3, 040 13 Košice 13; SK;
Glatz Juraj, Ing., PhD.; Vyšné Hágy 42, 059 84 Vysoké Tatry; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50036-2020 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.07.2024 
   Maximálna platnosť do  01.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.02.2021 03/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 09.06.2021 11/2021 FG2K
 
PUV 50062-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50062-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.07.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 01.07.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 01.07.2020 Typ Doručené
1c Opis 01.07.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 09.07.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.07.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.10.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 14.10.2020 Typ Doručené
5a Opis 14.10.2020 Typ Doručené
5b Sprievodný list 14.10.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.11.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 18.01.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 19.01.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 19.01.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.05.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50062-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku