Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50061-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50061-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.08.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2021-39207 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.09.2021 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  21.12.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.03.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 17/04  B27N 3/02  B27N 3/04  B27N 3/26  B09B 3/20  E04C 2/28   
(54)  Názov  Konštrukčná doska tvorená najmä komunálnym odpadom 
(57)  Anotácia  Opísaná je konštrukčná doska tvorená najmä komunálnym odpadom pozostávajúca zo základnej vrstvy (1) a dvoch krycích vrstiev (2), pričom základná vrstva (1) obsahuje stlačenú drvinu dezintegrovaného, homogenizovaného a zlisovaného komunálneho odpadu, ktorý obsahuje 5 až 65 % hmotn. chemickej buničiny, 20 až 75 % hmotn. polyetylénu s nízkou mernou hmotnosťou a/alebo polyetylénu s vysokou mernou hmotnosťou, 0,05 až 15 % hmotn. polyetyléntereftalátu, 0,05 až 5 % hmotn. polyamidu, 0,05 až 5 % hmotn. polyacetalu, 0,05 až 5 % hmotn. polypropylénu, 0,05 až 40 % hmotn. drevovláknitého materiálu a do 5 % hmotn. prachových častíc komunálneho odpadu. Základná vrstva (1) ďalej obsahuje antibakteriálne plnivo a môže byť z jednej alebo z oboch strán vybavená vodoodpudivou a/alebo antibakteriálnou impregnáciou. Konštrukčnú dosku podľa technického riešenia je možné využiť v stavebníctve ako konštrukčný materiál. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SMART TECHNIK a.s.; Na Zámečku 956,, 664 53 Újezd u Brna; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Suchomel Zdeněk; Wolkerova 640, 664 53 Újezd u Brna; CZ;
Hořava František; Cápkova 30/24, 602 00 Brno, Veveří; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.08.2026 
   Maximálna platnosť do  30.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 21.12.2022 24/2022 BA2K
 
PUV 50061-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 03.09.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50061-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 30.08.2022 Typ Doručené
Identifikátor osoby 30.08.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 30.08.2022 Typ Doručené
Opis 30.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 30.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.08.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 09.09.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.09.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 24.11.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 24.11.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 24.11.2022 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.03.2023 Typ Interné listy
PUV 50061-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku