Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50061-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50061-2022 
(22)  Application Date  30.08.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number  2021-39207 
(32)  Priority Date  23.09.2021 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  21.12.2022 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B29B 17/04  B27N 3/02  B27N 3/04  B27N 3/26  B09B 3/20  E04C 2/28   
(54)  Title  Konštrukčná doska tvorená najmä komunálnym odpadom 
(57)  Abstract  Opísaná je konštrukčná doska tvorená najmä komunálnym odpadom pozostávajúca zo základnej vrstvy (1) a dvoch krycích vrstiev (2), pričom základná vrstva (1) obsahuje stlačenú drvinu dezintegrovaného, homogenizovaného a zlisovaného komunálneho odpadu, ktorý obsahuje 5 až 65 % hmotn. chemickej buničiny, 20 až 75 % hmotn. polyetylénu s nízkou mernou hmotnosťou a/alebo polyetylénu s vysokou mernou hmotnosťou, 0,05 až 15 % hmotn. polyetyléntereftalátu, 0,05 až 5 % hmotn. polyamidu, 0,05 až 5 % hmotn. polyacetalu, 0,05 až 5 % hmotn. polypropylénu, 0,05 až 40 % hmotn. drevovláknitého materiálu a do 5 % hmotn. prachových častíc komunálneho odpadu. Základná vrstva (1) ďalej obsahuje antibakteriálne plnivo a môže byť z jednej alebo z oboch strán vybavená vodoodpudivou a/alebo antibakteriálnou impregnáciou. Konštrukčnú dosku podľa technického riešenia je možné využiť v stavebníctve ako konštrukčný materiál. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SMART TECHNIK a.s.; Na Zámečku 956,, 664 53 Újezd u Brna; CZ 
(72)  Inventor(s)  Suchomel Zdeněk; Wolkerova 640, 664 53 Újezd u Brna; CZ;
Hořava František; Cápkova 30/24, 602 00 Brno, Veveří; CZ 
(74)  Attorney(s)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 21.12.2022 24/2022 BA2K
 
PUV 50061-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 03.09.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50061-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.08.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 30.08.2022 Type Delivered
Identifikátor osoby 30.08.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 30.08.2022 Type Delivered
Opis 30.08.2022 Type Delivered
Plná moc 30.08.2022 Type Delivered
Výkresy 30.08.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 31.08.2022 Type Delivered
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 09.09.2022 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PÚV 24.11.2022 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 24.11.2022 Type Sent document
výsledok rešerše 24.11.2022 Type Internal Letter
PUV 50061-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku