Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50060-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9089 
(21)  Číslo prihlášky  50060-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.03.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  01.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 53/00   
(54)  Názov  Systém nabíjacích staníc pre EV a PHEV automobily 
(57)  Anotácia  Systém nabíjacích staníc pre EV a PHEV automobily pozostáva zo solárnych fotovoltických panelov (1), stabilizačných DC/DC meničov (2), rozvodu (3) jednosmerného prúdu DC a aspoň jedného vysokonapäťového HV batériového úložiska (4) v takom zapojení, kde vstupy stabilizačných DC/DC meničov (2) sú pripojené na solárne fotovoltické panely (1) a výstupy stabilizačných DC/DC meničov (2) sú pripojené na rozvod (3) jednosmerného prúdu DC, na ktorý je pripojené aspoň jedno vysokonapäťové HV batériové úložisko (4). Ďalej pozostáva aspoň z jednej nabíjacej vetvy s jednosmerným prúdom DC, na ktorú je pripojený stojan nabíjacej stanice (6) EV DC/DC s nabíjacím portom (8) pre EV automobily a/alebo pozostáva aspoň z jednej nabíjacej vetvy pre striedavý prúd AC, na ktorú je pripojený stojan nabíjacej stanice (7) EV AC s nabíjacím portom (8) pre EV automobily a nabíjacím portom (9) pre PHEV automobily, pričom do nabíjacej vetvy so striedavým prúdom AC je zaradený DC/AC menič (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EV-GP a.s.; Tulipánová 1, 903 01 Senec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Száraz Július, Ing.; Pri Štifte 4548/1A, 903 01 Senec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.06.2024 
   Maximálna platnosť do  24.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2020 11/2020 BA2K
2 Prevody a prechody práv na prihlášky úžitkových vzorov 10.02.2021 03/2021 GB2K
3 Zapísané úžitkové vzory 24.03.2021 06/2021 FG2K
 
PUV 50060-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50060-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 24.06.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 24.06.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 24.06.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.06.2020 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.07.2020 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 01.10.2020 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 01.10.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 01.10.2020 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 01.10.2020 Typ Interné listy
8 Žiadosť o zápis prevodu 14.01.2021 Typ Doručené
8a Doklad o prevode 14.01.2021 Typ Doručené
8b Plná moc 14.01.2021 Typ Doručené
8c Sprievodný list 14.01.2021 Typ Doručené
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2021 Typ Platba
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 22.01.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zápis ÚV do registra - so zmenou 02.02.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.03.2021 Typ Interné listy
13 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.03.2021 Typ Doručené
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 11.03.2021 Typ Odoslané
15 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.03.2021 Typ Platba
16 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.03.2021 Typ Odoslané
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.03.2021 Typ Odoslané
18 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.05.2021 Typ Doručené
19 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 18.05.2021 Typ Odoslané
20 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.05.2021 Typ Platba
21 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 27.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50060-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 22.01.2021 EV-GP a.s. pro JGS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku