Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50060-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8077 
(21)  Číslo prihlášky  50060-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.04.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  01.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 39/00  B61D 17/12   
(54)  Názov  Mechanizmus na odklopenie strechy s jednostranným zvislým dovretím 
(57)  Anotácia  Mechanizmus na odklopenie strechy s jednostranným zvislým dovretím obsahuje ručné koleso (10), ktoré je spojené s rozvodovým hriadeľom (8) cez prevodovku (9), na oboch koncoch rozvodového hriadeľa (8) sú situované kľuky (7) spojené s ovládacím ťahadlom (6), ktoré je spojené kĺbom so zdvíhacím ťahadlom (2) na pridvihnutie strechy (11) pri otváraní na jednej hrane hrdla násypného otvoru, opačný koniec zdvíhacieho ťahadla (2) je pripojený k streche (11), ovládacie ťahadlo (6) je tiež spojené s otočným ramenom (4), otočné rameno (4) je otočne fixované v prvom uložení (5) a spojené s odsúvacím ťahadlom (3), ktorého druhý koniec je spojený s ramenom (1), kde je rameno (1) tiež spojené s druhým uložením (5a) a strechou (11), pričom všetky spojenia sú kĺbové. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatravagónka a.s.; Štefánikova, 058 01 Poprad 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SLEBODNÍK Vladimír, Ing.; Jamník 292, 053 22 Odorín; SK;
Šimšaj Daniel, Ing.; Nová 810/6, 059 21 Svit; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.06.2024 
   Maximálna platnosť do  28.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2017 11/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.04.2018 04/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 14.07.2021 13/2021 ND2K
 
PUV 50060-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50060-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.06.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 28.06.2017 Typ Doručené
1b Opis 28.06.2017 Typ Doručené
1c Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 28.06.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 26.07.2017 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.08.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.08.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 13.09.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 18.09.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 18.09.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 13.09.2017 Typ Interné listy
9 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.11.2017 Typ Platba
10 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.11.2017 Typ Doručené
10a Sprievodný list 07.11.2017 Typ Doručené
11 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 22.11.2017 Typ Odoslané
12 záznam o ukončení konania o PÚV 05.02.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.02.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 05.04.2018 Typ Odoslané
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 21.06.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 21.06.2021 Typ Doručené
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 25.06.2021 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 28.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50060-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku