Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50059-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8396 
(21)  Číslo prihlášky  50059-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.10.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.03.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/34  E04H 1/12   
(54)  Názov  Kontajnerový rozkladací prístrešok 
(57)  Anotácia  Kontajnerový rozkladací prístrešok obsahuje kontajner (1), ktorý má prvky otočne pripojené ku kontajneru (1) v zvislých uloženiach na koncoch pozdĺžnej strany kontajnera (1) určené na vytvorenie konštrukcie určenej na rozšírenie vnútorného priestoru kontajnera (1) do prístreška (2) spojeného s týmto kontajnerom (1) na pozdĺžnej strane kontajnera (1). Prvky určené na vytvorenie konštrukcie určenej na rozšírenie vnútorného priestoru kontajnera (1) do prístreška (2) spojeného s týmto kontajnerom (1) sú aspoň na jednej pozdĺžnej strane kontajnera (1) tvorené jedným párom nosných rámov (3). Nosný rám (3) obsahuje aspoň jeden horizontálny nosník (31), pričom nosný rám (3) má dĺžku v rozsahu do veľkosti rovnajúcej sa vnútornej dĺžke kontajnera (1). Nosníky (5) strechy (6) prístreška (2) sú pripojené k nosným rámom (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zepelin, s.r.o.; gen. M. R. Štefánika, 911 01 Trenčín 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brezan Juraj; Kubranská, 911 01 Trenčín 1; SK;
Hodák Henrich; Opatovská, 911 01 Trenčín 1; SK;
Ochodnický Pavol; Tichá ulica 13, 911 01 Trenčín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2018/050009 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.06.2024 
   Maximálna platnosť do  27.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.10.2018 10/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.03.2019 03/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 ND2K
 
PUV 50059-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50059-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.06.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 27.06.2017 Typ Doručené
1b Opis 27.06.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.07.2017 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.01.2018 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 08.01.2018 Typ Interné listy
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 27.07.2018 Typ Platba
7 vnútrospisový list 30.07.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 17.08.2018 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 17.08.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 16.08.2018 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 08.01.2019 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.01.2019 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.02.2019 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 25.06.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 25.06.2021 Typ Doručené
15 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 16.07.2021 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 28.07.2021 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 03.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50059-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku