Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50059-2014
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7132 
(21)  Číslo prihlášky  50059-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.05.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.12.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.05.2015 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.03.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B67D 7/02  B67D 7/08  B60S 1/02   
(54)  Názov  Zariadenie na vydávanie tekutín do ostrekovačov, systém a spôsob distribúcie tekutín do ostrekovačov 
(57)  Anotácia  Zariadenie na vydávanie tekutín do ostrekovačov motorových vozidiel má nádobu (1) na tekutinu umiestnenú v nadzemnom stojane (2), má zvonka prístupnú aspoň jednu pružnú hadicu (3). Tá je na jednej strane prepojená s nádobou (1) a na druhom konci je hadica (3) vybavená výdajnou pištoľou (4). Zariadenie má ďalej merací prvok (5) na odmeranie množstva vydávanej tekutiny. Dno nádoby (1) je vo výške postačujúcej na samospádové vydávanie tekutiny z hadice (3). Dávkovací modul (6) na odmeranie dávky vydávanej tekutiny je zaradený medzi nádobu (1) a výdajnú pištoľ (4). Vo výhodnom usporiadaní má zariadenie platobný modul (7), ktorý je prepojený s meracím prvkom (5) a/alebo s dávkovacím modulom (6). Môže mať tiež vlastný zdroj elektrickej energie, fotovoltický panel (10) a nabíjateľný akumulátor. Tekutina do ostrekovačov sa rozváža mobilnou cisternou, pričom rozvážanie sa riadi údajmi o stave vyprázdňovania z jednotlivých zariadení. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ECOTANK s. r. o.; Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vámoš Richard; Dolná Seč 217, 935 31 Dolná Seč; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.05.2021 
   Maximálna platnosť do  20.05.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.12.2014 12/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.05.2015 05/2015 FG2K
3 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 02.05.2016 05/2016 PC2K
4 Zmeny adries 03.12.2018 12/2018 TE2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.12.2018 12/2018 ND2K
 
PUV 50059-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50059-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.05.2014 Typ Doručené
1a Opis 20.05.2014 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.05.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 20.05.2014 Typ Doručené
1d Výkresy 20.05.2014 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 13.06.2014 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.09.2014 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 25.09.2014 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 25.09.2014 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 25.09.2014 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 25.09.2014 Typ Interné listy
8 záznam o ukončení konania o PÚV 13.03.2015 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.03.2015 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.05.2015 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis prevodu 30.12.2015 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 30.12.2015 Typ Doručené
11b Plná moc 30.12.2015 Typ Doručené
11c Plná moc 30.12.2015 Typ Doručené
12 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.01.2016 Typ Platba
13 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.04.2016 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 21.05.2018 Typ Doručené
14a Sprievodný list 21.05.2018 Typ Doručené
15 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 06.06.2018 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 02.07.2018 Typ Platba
17 formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 04.07.2018 Typ Odoslané
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.09.2018 Typ Doručené
18a Sprievodný list 05.09.2018 Typ Doručené
19 prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 11.09.2018 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.11.2018 Typ Doručené
20a Plná moc 08.11.2018 Typ Doručené
21 Odpoveď na správu úradu 08.11.2018 Typ Doručené
21a Plná moc 08.11.2018 Typ Doručené
21b Sprievodný list 08.11.2018 Typ Doručené
22 oznámenie o zápise zmeny 14.11.2018 Typ Odoslané
23 predĺženie doby platnosti ÚV 14.11.2018 Typ Odoslané
24 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 24.03.2021 Typ Doručené
24a Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
25 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 08.04.2021 Typ Platba
PUV 50059-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 31.03.2016 ECOTANK s. r. o. Vámoš Richard
2 Zápis alebo zmena zástupcu 31.03.2016 Porubčan Róbert, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.11.2018 ECOTANK s. r. o. ECOTANK s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku