Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50058-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50058-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.08.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2022-316 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.07.2022 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 5/02   
(54)  Názov  Hermetická potrubná priechodka 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA JS a.s.; Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PULC Martin, Ing.; Orlík 266/15, 316 00 Plzeň; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50039-2022 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50058-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 08.09.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50058-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.08.2022 Typ Doručené
Rovnopis patentovej prihlášky 26.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.08.2022 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 30.08.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.08.2022 Typ Doručené
výzva na predloženie plnej moci 13.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.09.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 28.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.09.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.10.2022 Typ Odoslané
PUV 50058-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku