Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50058-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50058-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.08.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21J 7/16  B21D 22/16  B23B 25/00   
(54)  Názov  Zariadenie na rotačné kovanie tenkostenných rúrok 
(57)  Anotácia  Zariadenie na rotačné kovania tenkostenných rúrok je charakterizované tým, že kovacie nástroje (1) sú uložené v separátoroch (2) na zabránenie ich vypadnutia, pričom medzi separátormi (2) je mikrometrická skrutka (3) na nastavenie medzery medzi nimi, potom separátory (2) sú uložené medzi opornými časťami (7), ktoré sú spojené nastavovacími skrutkami (4), kde jedna z oporných častí (7) je uložená v telese (5), pričom teleso (5) je upevnené v objímke (6), ktorá je upevnená na sústruh. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Donič Tibor, doc. Ing., CSc.; Tomáša Rúžičku 11, 010 01 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Donič Tibor, doc. Ing., CSc.; Tomáša Rúžičku 11, 010 01 Žilina 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50035-2019 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2020 04/2020 BA2K
 
PUV 50058-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50058-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.08.2019 Typ Doručené
1a Opis 05.08.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 05.08.2019 Typ Doručené
1c Rovnopis patentovej prihlášky 05.08.2019 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 05.08.2019 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 06.08.2019 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 08.08.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 08.08.2019 Typ Doručené
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.08.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.08.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.10.2019 Typ Doručené
6a Opis 29.10.2019 Typ Doručené
6b Sprievodný list 29.10.2019 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.01.2020 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 10.02.2020 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 10.02.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 10.02.2020 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 10.02.2020 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 07.07.2020 Typ Interné listy
PUV 50058-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku