Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50058-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8087 
(21)  Číslo prihlášky  50058-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.05.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 22/16  A63B 21/002  A63B 23/04   
(54)  Názov  Dynamicko-smerová pomôcka 
(57)  Anotácia  Dynamicko-smerová pomôcka obsahuje nafukovaciu podložku (1), ktorá má aspoň jednu komoru. Na vrchnú stranu nafukovacej podložky (1) je nepriedušne pripevnená horná podložka (3), ktorá má nenafukovaciu časť (31) a nafukovaciu časť (32), pričom nenafukovacia časť (31) je nožná časť a svojím tvarom a veľkosťou je prispôsobená na umiestnenie chodidla. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trenčanský Martin; U Hřiště 1061, 664 42 Modřice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Trenčanský Martin; U Hřiště 1061, 664 42 Modřice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.06.2024 
   Maximálna platnosť do  15.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2017 11/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.05.2018 05/2018 FG2K
3 Zmeny adries 02.10.2019 10/2019 TE2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 23.06.2021 12/2021 ND2K
 
PUV 50058-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50058-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.06.2017 Typ Doručené
1a Opis 15.06.2017 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 19.06.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 19.06.2017 Typ Doručené
2b Sprievodný list 19.06.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 12.07.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.07.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 08.08.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 25.08.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 25.08.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 24.08.2017 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 12.02.2018 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.02.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.04.2018 Typ Odoslané
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.05.2018 Typ Platba
13 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.05.2018 Typ Doručené
13a Sprievodný list 16.05.2018 Typ Doručené
14 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 24.05.2018 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.01.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
16a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 03.07.2019 Typ Doručené
17a Sprievodný list 03.07.2019 Typ Doručené
18 oznámenie o zápise zmeny 24.09.2019 Typ Odoslané
19 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 09.06.2021 Typ Doručené
20 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 15.06.2021 Typ Platba
21 predĺženie doby platnosti ÚV 16.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50058-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2019 Trenčanský Martin Trenčanský Martin
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 24.09.2019 Trenčanský Martin Trenčanský Martin
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku