Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50056-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50056-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.08.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23H 11/00  B23Q 3/00   
(54)  Názov  Zariadenie na rotáciu obrobkov pri elektroerozívnom obrábaní drôtovou elektródou 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Straka Ľuboslav, doc. Ing., PhD.; Mirkovce 10, 082 06 Mirkovce; SK;
Panda Anton, prof. Ing., PhD.; Čergovská 10, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50056-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 25.08.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50056-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 12.08.2022 Typ Doručené
Opis 12.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.08.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.09.2022 Typ Doručené
Opis 07.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 22.09.2022 Typ Odoslané
PUV 50056-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku