Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50056-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8164 
(21)  Číslo prihlášky  50056-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 21/02  F16L 33/22  F16L 37/00   
(54)  Názov  Koncovka hadice, najmä ako pripájací prvok 
(57)  Anotácia  Koncovka má teleso (3) a nátrubok (1) prepojený s telesom (3). Nátrubok (1) je posuvne uložený proti telesu (3), je prispôsobený na nasunutie konca hadice a má zhrubnutie (2). Koncovka má v osi nátrubku (1) umiestnený obvodový doraz (4), pričom doraz (4) má po obvode vnútornú dotykovú plochu, ktorá je orientovaná smerom dovnútra oproti zhrubnutiu (2) na nátrubku (1). Rozdiel priemeru dorazu (4) a priemeru zhrubnutia (2) je menší ako dvojnásobok hrúbky steny hadice. Nátrubok (1) môže byť proti telesu (3) koncovky utesnený tesniacim krúžkom (7) alebo môže byť s telesom (3) prepojený pomocou pružného vlnovca. Pri posune nátrubku (1) smerom von sa dotyková plocha dorazu (4) a vonkajší povrch hadice v zóne so zhrubnutím (2) priblížia a hadica je pridržiavaná na nátrubku (1) prítlakom medzi dotykovou plochou dorazu (4) a zhrubnutím (2). Rastúci tlak v hadici zväčšuje prítlak hadice na nátrubok (1), čím sa zvyšuje tesniaci účinok spojenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BJV Research, s. r. o.; Nobelova 9, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mátyás Tibor; Bartók Béla utca 11, 3909 Mád; HU;
Jašš Branko, Ing.; Podhradie 183, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; SK;
Tomáš Ján, Ing.; Sienkiewiczova 2541/2, 811 09 Bratislava - Staré Mesto; SK;
Kokoš Valér, Mgr.; Révová 4358/44, 811 02 Bratislava - Staré Mesto; SK;
Bató Gábor János; Bakó József utca 17, 3900 Szerencs; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.06.2024 
   Maximálna platnosť do  09.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 07/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 ND2K
 
PUV 50056-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50056-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.06.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 09.06.2017 Typ Doručené
1b Opis 09.06.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 09.06.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 21.06.2017 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.07.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.08.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 16.10.2017 Typ Doručené
5a Opis 16.10.2017 Typ Doručené
5b Sprievodný list 16.10.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.11.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 21.11.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 29.11.2017 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 29.11.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 27.11.2017 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 02.05.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.05.2018 Typ Interné listy
13 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.06.2018 Typ Doručené
13a Sprievodný list 12.06.2018 Typ Doručené
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 20.06.2018 Typ Odoslané
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2018 Typ Odoslané
16 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 25.06.2018 Typ Platba
17 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 26.06.2018 Typ Odoslané
18 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 09.06.2021 Typ Doručené
18a Sprievodný list 09.06.2021 Typ Doručené
19 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 16.06.2021 Typ Odoslané
20 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.07.2021 Typ Platba
21 predĺženie doby platnosti ÚV 21.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50056-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku