Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50055-2019
(11)  Utility Model Number  8971 
(21)  Application Number  50055-2019 
(22)  Application Date  02.08.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  13.01.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.08.2020 
(45)  Publication of Registration Date  13.01.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  16.11.2020 
(51)  International Patent Classification  B64D 47/08  H04N 7/18   
(54)  Title  Monitorovacie zariadenie stavu podvozka lietadla s bezdrôtovým prenosom signálu 
(57)  Abstract  Monitorovacie zariadenie stavu podvozka lietadla s bezdrôtovým prenosom signálu je tvorené kamerou (4), vysielačom (5) s anténou, monitorom (6) a prijímačom (7) s anténou. Kamera (4) je pripevnená k spodku lietadla (1) a cez vysielač (5) s anténou je bezdrôtovo spojená s prijímačom (7) s anténou. K spodku lietadla (1) je pripevnený prijímač (7) s anténou, spojený s monitorom (6) umiestneným v riadiacej kabíne lietadla (1). Zariadenie možno využiť v civilnom i vojenskom letectve vo všetkých lietadlách, ktoré majú vysúvateľný podvozok. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Szabo Stanislav, Dr. h. c. doc. Ing., PhD., MBA; Havanská, 040 13 Košice 13; SK;
Matisková Darina, Ing., PhD., MBA; Vyšná Šebastová, 080 06 Prešov 6; SK;
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  02.08.2023 
   Utility Model Validity maximum until  02.08.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.08.2020 08/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.01.2021 01/2021 FG2K
 
PUV 50055-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50055-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.08.2019 Type Delivered
1a Plná moc 02.08.2019 Type Delivered
1b Identifikátor osoby 02.08.2019 Type Delivered
1c Opis 02.08.2019 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 16.08.2019 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.08.2019 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.11.2019 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 04.12.2019 Type Delivered
5a Opis 04.12.2019 Type Delivered
5b Sprievodný list 04.12.2019 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.05.2020 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 15.05.2020 Type Delivered
7a Opis 15.05.2020 Type Delivered
7b Sprievodný list 15.05.2020 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.05.2020 Type Internal Letter
9 rešeršná správa 15.06.2020 Type Internal Letter
10 výsledok rešerše 15.06.2020 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 15.06.2020 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie PÚV 15.06.2020 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.11.2020 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.12.2020 Type Sent document
PUV 50055-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku