Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50055-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8971 
(21)  Číslo prihlášky  50055-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.08.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.08.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.01.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64D 47/08  H04N 7/18   
(54)  Názov  Monitorovacie zariadenie stavu podvozka lietadla s bezdrôtovým prenosom signálu 
(57)  Anotácia  Monitorovacie zariadenie stavu podvozka lietadla s bezdrôtovým prenosom signálu je tvorené kamerou (4), vysielačom (5) s anténou, monitorom (6) a prijímačom (7) s anténou. Kamera (4) je pripevnená k spodku lietadla (1) a cez vysielač (5) s anténou je bezdrôtovo spojená s prijímačom (7) s anténou. K spodku lietadla (1) je pripevnený prijímač (7) s anténou, spojený s monitorom (6) umiestneným v riadiacej kabíne lietadla (1). Zariadenie možno využiť v civilnom i vojenskom letectve vo všetkých lietadlách, ktoré majú vysúvateľný podvozok. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szabo Stanislav, Dr. h. c. doc. Ing., PhD., MBA; Havanská, 040 13 Košice 13; SK;
Matisková Darina, Ing., PhD., MBA; Vyšná Šebastová, 080 06 Prešov 6; SK;
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.08.2023 
   Maximálna platnosť do  02.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.08.2020 08/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.01.2021 01/2021 FG2K
 
PUV 50055-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50055-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.08.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 02.08.2019 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 02.08.2019 Typ Doručené
1c Opis 02.08.2019 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 16.08.2019 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.08.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.11.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.12.2019 Typ Doručené
5a Opis 04.12.2019 Typ Doručené
5b Sprievodný list 04.12.2019 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.05.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 15.05.2020 Typ Doručené
7a Opis 15.05.2020 Typ Doručené
7b Sprievodný list 15.05.2020 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.05.2020 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 15.06.2020 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 15.06.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 15.06.2020 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 15.06.2020 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.11.2020 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.12.2020 Typ Odoslané
PUV 50055-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku