Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50055-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8505 
(21)  Číslo prihlášky  50055-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2017-33766 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.01.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.08.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  10.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01D 2/04  E04C 3/26   
(54)  Názov  Vyľahčená trámová čiastočne prefabrikovaná nosná konštrukcia mosta 
(57)  Anotácia  Vyľahčená trámová čiastočne prefabrikovaná nosná konštrukcia mosta s viacerými poliami zahŕňa aspoň jeden predpínací prvok (17), najmenej dva pozdĺžne vyľahčené trámy (1), v tvare písmena „U“, monolitický priečnik (6) a spriahnutú mostovkovú dosku (15), kde nosná konštrukcia zahŕňa mostovkovú dosku (15) tvorenú rebrovanými prefabrikovanými doskami (12) a spriahnutú monolitickú dosku (13) a vyľahčený trám (1), ktorý je tvorený vonkajšími stenami (2) trámu vzájomne spojenými vodorovnou doskou (3) trámu, pričom vonkajšie steny (2) trámu a vodorovná doska (3) trámu sú vybavené prvými priechodnými kanálikmi (8) súdržného predpínacieho prvku trámu na uloženie predpínacieho prvku (17), pričom na vyľahčenom tráme (1) sú priečne uložené rebrované prefabrikované dosky (12), na ktorých je usporiadaná monolitická spriahnutá doska (13) a vyľahčené trámy (1) sú vzájomne spojené pomocou monolitického priečnika (6) vybaveného druhými priechodnými kanálikmi (9) súdržného predpínacieho prvku priečnika, na zaistenie prenosu zaťaženia z mostovkovej dosky (15) jediným ložiskom do piliera (16), pričom vodorovná doska (3) vyľahčeného trámu (1) má na oboch koncoch zosilnené časti (4), kde je usporiadané kotvenie (10) predpínacieho prvku (17) a šmykový ozub (5) na napojenie na monolitický priečnik (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TRECOL SYSTEM s.r.o.; Novosady 426/1, 664 48 Moravany; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Konečný Libor; Anenská 265, 664 46 Siluvky; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.06.2024 
   Maximálna platnosť do  07.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 08.01.2019 01/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.08.2019 08/2019 FG2K
3 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 PC2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 ND2K
 
PUV 50055-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50055-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.06.2017 Typ Doručené
1a Opis 07.06.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.06.2017 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 16.08.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 16.08.2017 Typ Doručené
3b Doklad o práve prednosti 16.08.2017 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 07.11.2017 Typ Doručené
4a Opis 07.11.2017 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 07.11.2017 Typ Doručené
4c Výkresy 07.11.2017 Typ Doručené
5 Žiadosť o informáciu 03.04.2018 Typ Doručené
5a Sprievodný list 03.04.2018 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.09.2018 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 23.11.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 23.11.2018 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 23.11.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 23.11.2018 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 15.05.2019 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.05.2019 Typ Interné listy
13 Žiadosť o zápis prevodu 25.06.2019 Typ Doručené
13a Výpis z obchodného registra 25.06.2019 Typ Doručené
13b Doklad o prevode 25.06.2019 Typ Doručené
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.07.2019 Typ Odoslané
15 vyžiadanie poplatku 23.07.2019 Typ Odoslané
16 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.07.2019 Typ Platba
17 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 13.08.2019 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 23.08.2019 Typ Doručené
19 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 30.08.2019 Typ Odoslané
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.04.2021 Typ Doručené
21 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 21.04.2021 Typ Odoslané
22 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 22.04.2021 Typ Platba
23 formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 28.04.2021 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 28.04.2021 Typ Doručené
24a Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
25 predĺženie doby platnosti ÚV 03.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50055-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.08.2019 TRECOL SYSTEM s.r.o. LKM Consult s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.08.2019 Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku