Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50054-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9164 
(21)  Číslo prihlášky  50054-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2019-36938 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.11.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  04.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08G 1/017  G08G 1/01  G08G 1/04  G08G 1/123  G08G 9/00  G06K 9/00   
(54)  Názov  Inteligentný detektor zákazu vjazdu nákladných vozidiel 
(57)  Anotácia  Inteligentný detektor zákazu vjazdu nákladných vozidiel pozostáva z prvej kamerovej jednotky (1), zaznamenávajúcej predný a bočné obrysy meraného nákladného vozidla, a druhej kamerovej jednotky (3), na ktorú je napojený vyhodnocovací počítač (2). Ten je ďalej prepojený s druhou kamerovou jednotkou (3), zaznamenávajúcou evidenčné číslo meraného nákladného vozidla a jeho prednú masku, ďalej s grafickým panelom (4), umiestneným na príslušnej obmedzovacej dopravnej značke (5), upozorňujúcim vodiča, a s modemom (6). Modem (6) zabezpečuje spojenie medzi inteligentným detektorom zákazu vjazdu nákladných vozidiel a serverom (7) správcu systému. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.; Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sedlák Michal; Úžice, 277 45 Úžice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.06.2024 
   Maximálna platnosť do  05.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 50054-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50054-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.06.2020 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 05.06.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 05.06.2020 Typ Doručené
1c Opis 05.06.2020 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 05.06.2020 Typ Doručené
1e Anotácia 05.06.2020 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 05.06.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.06.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 15.06.2020 Typ Doručené
3a Doklad o práve prednosti 15.06.2020 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.07.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 10.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 10.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 10.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 10.11.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50054-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku