Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50053-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9454 
(21)  Číslo prihlášky  50053-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.10.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.02.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.02.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21H 25/00  D21H 25/18  D21H 17/07  D21H 17/12  D21H 17/63   
(54)  Názov  Spôsob odkysľovania a zvýšenia stálosti lignocelulózových materiálov 
(57)  Anotácia  Technické riešenie opisuje spôsob odkysľovania a zvýšenia stálosti lignocelulózových materiálov, pričom sa na lignocelulózový materiál pôsobí diamidom horečnatým všeobecného vzorca (I), kde skupina R1 a R2 je nezávisle vybraná zo skupiny zahŕňajúcej C1 až C6 alkyl, rozvetvený C3 až C6 alkyl alebo cyklohexyl, v rozpúšťadle vybranom zo skupiny zahŕňajúcej alkán C5 až C7, cykloalkán C4 až C6, chlorofluorouhľovodík C2 až C6, chlórovaný uhľovodík C1 až C4, fluórovaný uhľovodík C2 až C6, toluén, xylén, chlórbenzén, dialkylétery C4 až C8, tetrahydrofurán, dioxán, etylénglykol dimetyléter, acetonitril, hexametyldisiloxán alebo ich zmesi. Na odkyslený lignocelulózový materiál sa môže ďalej pôsobiť aminoalkoholom všeobecného vzorca (II) a/alebo oxidom horečnatým, zásaditým oxidom horečnatým alebo uhličitanom horečnatým. Upravený lignocelulózový materiál sa potom kondicionuje a ďalej lisuje alebo vysuší. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Certex a.s.; Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Veverka Miroslav, Ing., CSc.; Jána Smreka 26, 810 07 Bratislava 17; SK;
Vodný Štefan, Ing., CSc.; Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava 42; SK;
Vajová Izabela, Ing.; Smolenická 5, 851 05 Bratislava 5; SK;
Vizárová Katarína, doc. Ing., PhD.; Nezábudková 4, 821 01 Bratislava 2; SK;
Jablonský Michal, doc. Ing., PhD.; Dončova 1442/3, 034 01 Ružomberok 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.,; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.06.2025 
   Maximálna platnosť do  22.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.10.2021 20/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.02.2022 4/2022 FG2K
 
PUV 50053-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.06.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50053-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.06.2021 Typ Platba
oznámenie o výsledku rešerše 01.10.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.02.2022 Typ Odoslané
PUV 50053-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku