Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50053-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50053-2021 
(22)  Application Date  22.06.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  27.10.2021 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  D21H 25/00  D21H 25/18  D21H 17/07  D21H 17/12  D21H 17/63   
(54)  Title  Spôsob odkysľovania a zvýšenia stálosti lignocelulózových materiálov 
(57)  Abstract  Technické riešenie opisuje spôsob odkysľovania a zvýšenia stálosti lignocelulózových materiálov, pričom sa na lignocelulózový materiál pôsobí diamidom horečnatým všeobecného vzorca (I), kde skupina R1 a R2 je nezávisle vybraná zo skupiny zahŕňajúcej C1 až C6 alkyl, rozvetvený C3 až C6 alkyl, alebo cyklohexyl, v rozpúšťadle vybranom zo skupiny zahŕňajúcej alkán C5 až C7, cykloalkán C4 až C6, chlorofluorouhľovodík C2 až C6, chlórovaný uhľovodík C1 až C4, fluórovaný uhľovodík C2 až C6, toluén, xylén, chlórbenzén, dialkylétery C4 až C8, tetrahydrofurán, dioxán, etylénglykol dimetyléter, acetonitril, hexametyldisiloxán alebo ich zmesi. Na odkyslený lignocelulózový materiál sa môže ďalej pôsobiť aminoalkoholom všeobecného vzorca (II) a/alebo oxidom horečnatým, zásaditým oxidom horečnatým alebo uhličitanom horečnatým. Upravený lignocelulózový materiál sa potom kondicionuje a ďalej lisuje alebo vysuší. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Certex a.s.; Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Veverka Miroslav, Ing., CSc.; Jána Smreka 26, 810 07 Bratislava 17; SK;
Vodný Štefan, Ing., CSc.; Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava 42; SK;
Vajová Izabela, Ing.; Smolenická 5, 851 05 Bratislava 5; SK;
Vizárová Katarína, doc. Ing., PhD.; Nezábudková 4, 821 01 Bratislava 2; SK;
Jablonský Michal, doc. Ing., PhD.; Dončova 1442/3, 034 01 Ružomberok 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.,; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.10.2021 20/2021 BA2K
 
PUV 50053-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50053-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.06.2021 Type Delivered
1a Opis 22.06.2021 Type Delivered
1b Plná moc 22.06.2021 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.06.2021 Type Payment
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.08.2021 Type Internal Letter
4 rešeršná správa 29.09.2021 Type Internal Letter
5 výsledok rešerše 30.09.2021 Type Internal Letter
6 oznámenie o výsledku rešerše 01.10.2021 Type Sent document
7 pokyn na zverejnenie PÚV 30.09.2021 Type Internal Letter
PUV 50053-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku