Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50053-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50053-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21H 25/00  D21H 25/18  D21H 17/07  D21H 17/12  D21H 17/63   
(54)  Názov  Spôsob odkysľovania a zvýšenia stálosti lignocelulózových materiálov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Certex a.s.; Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Veverka Miroslav, Ing., CSc.; Jána Smreka 26, 810 07 Bratislava 17; SK;
Vodný Štefan, Ing., CSc.; Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava 42; SK;
Vajová Izabela, Ing.; Smolenická 5, 851 05 Bratislava 5; SK;
Vizárová Katarína, doc. Ing., PhD.; Nezábudková 4, 821 01 Bratislava 2; SK;
Jablonský Michal, doc. Ing., PhD.; Dončova 1442/3, 034 01 Ružomberok 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.,; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50053-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50053-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.06.2021 Typ Doručené
1a Opis 22.06.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 22.06.2021 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.06.2021 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.08.2021 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 29.09.2021 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 30.09.2021 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 01.10.2021 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 30.09.2021 Typ Interné listy
PUV 50053-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku