Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50053-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9126 
(21)  Číslo prihlášky  50053-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08G 1/02  G08G 1/005   
(54)  Názov  Signalizátor prítomnosti chodcov na vozovke 
(57)  Anotácia  Signalizátor prítomnosti chodcov na vozovke je tvorený identifikátorom (1) vstupu chodca do priestoru pred prechodom cez vozovku, ktorý je elektricky spojený s panelom (2) výstrahy, pričom tieto časti sú elektricky spojené so zdrojom (3) elektrickej energie, ktorý je elektricky spojený s fotovoltickým panelom (4). Signalizátor prítomnosti chodcov na vozovke môže mať zdroj (3) elektrickej energie elektricky spojený s akumulátorom (7) a dynamom (5), ktoré je spojené s veterným kolesom (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szabo Stanislav, Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing., PhD., MBA, LL.M.; Havanská 2, 040 13 Košice 13; SK;
Matisková Darina, Ing., PhD., MBA; Vyšná Šebastová, 080 06 Prešov 6; SK;
Szabo Stanislav, Ing. Bc., MBA; Zdoba 88, 044 41 Sady nad Torysou; SK;
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.05.2024 
   Maximálna platnosť do  26.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50053-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50053-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.05.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 26.05.2020 Typ Doručené
1b Opis 26.05.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 26.05.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 10.06.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.06.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.07.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 14.10.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 14.10.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 14.10.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50053-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku