Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50052-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50052-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23Q 3/00   
(54)  Názov  Prípravok na upínanie vzoriek dezintegrovaných pulzujúcim vodným prúdom a rotačný stojan 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Čuha Dominik, Ing.; Soľnobanská 7755/4A, 080 05 Prešov 5; SK;
Hatala Michal, prof. Ing., PhD.; Dubová 6484/2, 080 05 Prešov 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50052-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50052-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.06.2021 Typ Doručené
1a Opis 22.06.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 22.06.2021 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 22.06.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.06.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.07.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.07.2021 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zastavenie konania 07.09.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 07.09.2021 Typ Doručené
6 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 15.10.2021 Typ Odoslané
PUV 50052-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku