Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50051-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50051-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202020002694.8 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.06.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.10.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62B 5/06  B62B 3/02   
(54)  Názov  Ručný vozík 
(57)  Anotácia  Ručný vozík (100) obsahujúci podvozok (110), ktorý má štvorstranný tvar, a odpojiteľnú rukoväť (120) obsahujúcu aspoň jeden hrot (122) má aspoň jednu objímku (130) umiestnenú na štyroch bočných stranách podvozka (110) na odpojiteľné a opakované prijímanie aspoň jedného hrotu (122). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  K. Hartwall Oy Ab; Kay Hartwallin tie 2, 011 50 Söderkulla; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Linney Peter; c/o K. Hartwall Oy Ab Kay Hartwallin tie 2, 011 50 Söderkulla; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.10.2021 20/2021 BA2K
 
PUV 50051-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50051-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.06.2021 Typ Doručené
1a Opis 21.06.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 21.06.2021 Typ Doručené
1c Opis 21.06.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 21.06.2021 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 22.06.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.06.2021 Typ Platba
4 Odpoveď na správu úradu 24.06.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 24.06.2021 Typ Doručené
4b Sprievodný list 24.06.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 20.07.2021 Typ Doručené
7a Nároky na ochranu 20.07.2021 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 20.07.2021 Typ Doručené
7c Sprievodný list 20.07.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.07.2021 Typ Interné listy
9 Doplnenie materiálov 29.07.2021 Typ Doručené
9a Doklad o práve prednosti 29.07.2021 Typ Doručené
10 rešeršná správa 01.10.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 01.10.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 01.10.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 01.10.2021 Typ Interné listy
PUV 50051-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku