Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50051-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8049 
(21)  Číslo prihlášky  50051-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.03.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 71/02  A63C 19/12  E04H 17/16   
(54)  Názov  Bezpečnostný pružný mantinel 
(57)  Anotácia  Bezpečnostný pružný mantinel pozostáva z kovovej pružne spojenej konštrukcie (1), ktorá sa skladá z jedného spodného kovového rámu (2) a dvoch horných kovových rámov (3). Spodný kovový rám (2) je vybavený štyrmi navarenými kotviacimi plechmi (4) silentbloku s hrúbkou 5 až 25 mm, ku ktorým je pomocou skrutky (10) upevnenia silentbloku pripevnených osem základňových silentblokov (5) typu A, B alebo C. Základňové silentbloky (5) sú pripevnené skrutkami (10) upevnenia silentbloku cez horné kotviace plechy (4) silentbloku k dvom horným kovovým rámom (3) mantinelu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HOKEJ - SPORT CZ s.r.o.; Nepasice 109, 503 46 Třebechovice pod Orebem; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kopp Jiří; Lhota pod Libčany 75, 503 27 Lhota pod Libčany; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.05.2024 
   Maximálna platnosť do  19.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2017 10/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.03.2018 03/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 ND2K
 
PUV 50051-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50051-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.05.2017 Typ Doručené
1a Opis 19.05.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 19.05.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 19.05.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 19.05.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.05.2017 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 09.06.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 09.06.2017 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.06.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 18.07.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 25.07.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 25.07.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 19.07.2017 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 11.01.2018 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.01.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 14.03.2018 Typ Odoslané
12 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 05.05.2021 Typ Doručené
12a Identifikátor osoby 05.05.2021 Typ Doručené
12b Sprievodný list 05.05.2021 Typ Doručené
13 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 18.05.2021 Typ Platba
14 predĺženie doby platnosti ÚV 20.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50051-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku