Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50051-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7742 
(21)  Číslo prihlášky  50051-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.04.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.04.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B08B 9/08  G21C 17/01   
(54)  Názov  Spôsob odstraňovania nečistôt z chladiaceho média jadrovej elektrárne a zariadenie na jeho vykonávanie 
(57)  Anotácia  Pri odstávke reaktora je z tlakovej nádoby (9) reaktora odložené jeho veko a reaktor je zatopený chladiacim médiom primárneho okruhu. Pod hladinou chladiaceho média, v hĺbke 2 až 25 m je umiestnené ponorné čerpadlo (2) s filtračnou jednotkou (3), chladiace médium sa ponorným čerpadlom (2) nasáva a tlačí do filtračnej jednotky (3) a následne chladiace médium vystupuje naspäť do prostredia pod hladinou chladiaceho média, pričom sa nečistoty zadržujú vo filtri (4). Aspoň jedno čerpadlo primárneho okruhu cirkuluje chladiace médium v tlakovej nádobe (9) reaktora, vírenie unáša nečistoty usadené na dne reaktora, resp. na dne bazénov (10, 11) výmeny alebo skladovania paliva. Zariadenie má rám (1), na ktorom je umiestnené ponorné čerpadlo (2) s nasávaním (5) a filtračná jednotka (3) s výstupom (6) chladiaceho média. Zariadenie môže mať snímač prietoku, snímač tlaku, kameru a snímač (7) dávkového príkonu. Zariadenie môže mať zdvojenú konštrukciu s dvomi ponornými čerpadlami (2) v jednom ráme (1). Zariadenie môže pracovať v bazéne (11) skladovania paliva aj počas prevádzky reaktora. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ADROC Tech s.r.o.; Strojárenská 9255/1D, 917 02 Trnava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Majerský Dušan, RNDr.; Jánošíkova 21/822, 917 01 Trnava; SK;
Hrivnák Vladimír, Bc.; Pečeňady 184, 922 07 Pečeňady; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.04.2023 
   Maximálna platnosť do  26.04.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2016 10/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.04.2017 04/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 ND2K
4 Zmeny adries 26.05.2021 10/2021 TE2K
 
PUV 50051-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50051-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.04.2016 Typ Doručené
1a Opis 26.04.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 26.04.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 26.04.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 26.04.2016 Typ Doručené
1e Plná moc 26.04.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 03.05.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.05.2016 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.05.2016 Typ Interné listy
5 oznámenie podania rozvoj jadrovej energetiky 19.05.2016 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 02.08.2016 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 02.08.2016 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 02.08.2016 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 02.08.2016 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 10.01.2017 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.01.2017 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.04.2017 Typ Odoslané
13 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 04.05.2017 Typ Platba
14 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 25.04.2017 Typ Doručené
14a Sprievodný list 25.04.2017 Typ Doručené
15 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 16.05.2017 Typ Odoslané
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 27.04.2020 Typ Doručené
16a Sprievodný list 27.04.2020 Typ Doručené
17 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 12.05.2020 Typ Odoslané
18 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 10.06.2020 Typ Odoslané
19 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 26.10.2020 Typ Doručené
19a Sprievodný list 26.10.2020 Typ Doručené
20 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 09.11.2020 Typ Odoslané
21 23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV v dodatočnej lehote 26.11.2020 Typ Platba
22 predĺženie doby platnosti ÚV 04.12.2020 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.04.2021 Typ Doručené
23a Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
24 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 13.05.2021 Typ Doručené
24a Sprievodný list 13.05.2021 Typ Doručené
25 oznámenie o zápise zmeny 17.05.2021 Typ Odoslané
26 vyžiadanie poplatku 21.05.2021 Typ Odoslané
27 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 14.06.2021 Typ Platba
28 druhopis osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50051-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.05.2021 ADROC Tech s.r.o. ADROC Tech s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku