Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50050-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50050-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.07.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64D 23/00  G09B 9/46   
(54)  Názov  Výcvikový vrtuľníkový trenažér 
(57)  Anotácia  Výcvikový vrtuľníkový trenažér sa týka zariadenia na manipuláciu s nákladom a ľuďmi vo vrtuľníku. Je zložený zo žeriava (1) s podvozkom (2) umiestneným na vodiacej dráhe (3), predného výložníka (4) s pohyblivo osadenou žeriavovou mačkou (6), na ktorej je cez pantograf (7) pripevnený horný spojovací segment (70) spojený aspoň s jedným nosným lanom (5) žeriava (1) a makety (8) vrtuľníka. Na hornom spojovacom segmente (70) pantografu (7) je upevnený horný elektromotor (76) horizontálne otočne osadeného dolného spojovacieho segmentu (77) pantografu (7) a pod dolným spojovacím segmentom (77) pantografu (7) je upevnený dolný elektromotor (86) vertikálne otočne osadenej obruče (80) s pripevnenou maketou (8) vrtuľníka tvorenou nosnou konštrukciu (9) s rozoberateľne upevnenými vymeniteľnými prvkami trupu (10) vrtuľníka a vnútorným vybavením makety (8) vrtuľníka s riadiacim členom všetkých elektromotorov trenažéra. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Olexík Slavomil, Ing. arch.; Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín; SK;
Kvietok Milan, Ing.; 9. mája 2141/11, 977 03 Brezno - Mazorníkovo; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Olexík Slavomil, Ing. arch.; Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín; SK;
Kvietok Milan, Ing.; 9. mája 2141/11, 977 03 Brezno - Mazorníkovo; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2020 06/2020 BA2K
 
PUV 50050-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50050-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.07.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 22.07.2019 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 22.07.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 22.07.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 22.07.2019 Typ Doručené
1e Opis 22.07.2019 Typ Doručené
1f Nároky na ochranu 22.07.2019 Typ Doručené
1g Anotácia 22.07.2019 Typ Doručené
1h Výkresy 22.07.2019 Typ Doručené
2 Oznámenie k poplatkom 23.07.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 23.07.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 23.07.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 29.07.2019 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 31.07.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 31.07.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 31.07.2019 Typ Doručené
5 Žiadosť o opravu 01.08.2019 Typ Doručené
5a Opis 01.08.2019 Typ Doručené
5b Identifikátor osoby 01.08.2019 Typ Doručené
5c Sprievodný list 01.08.2019 Typ Doručené
6 Žiadosť o opravu 19.09.2019 Typ Doručené
6a Opis 19.09.2019 Typ Doručené
6b Identifikátor osoby 19.09.2019 Typ Doručené
6c Sprievodný list 19.09.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 19.11.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 19.11.2019 Typ Doručené
8b Opis 19.11.2019 Typ Doručené
8c Výkresy 19.11.2019 Typ Doručené
8d Obrázok k anotácii 19.11.2019 Typ Doručené
8e Identifikátor osoby 19.11.2019 Typ Doručené
9 Urgencia 08.01.2020 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.01.2020 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 28.04.2020 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 29.04.2020 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 28.04.2020 Typ Interné listy
PUV 50050-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku