Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5005-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7626 
(21)  Číslo prihlášky  5005-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.02.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.12.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.10.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 11/00  G01B 21/00   
(54)  Názov  Merací prípravok na meranie geometrických parametrov osovo symetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov v závislosti na plošnej anizotropii materiálu a spôsob merania 
(57)  Anotácia  Merací prípravok na meranie geometrických parametrov osovo symetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov v závislosti na plošnej anizotropii materiálu je rotačným telesom zloženým z prvej súosovej valcovej časti (1) a druhej súosovej valcovej časti (2) rozdielnych priemerov, pričom druhá súosová valcová časť (2) má zapustenú rovinnú plochu (3) a na ňu kolmú plochu (4) so smerovou hranou (5), v ktorej leží os symetrie prvej súosovej valcovej časti (1) a druhej súosovej valcovej časti (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šugár Peter, prof. Ing., CSc.; Koniarekova 4, 917 01 Trnava 1; SK;
Šugárová Jana, doc. Ing., PhD.; Koniarekova 4, 917 01 Trnava; SK;
Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 259, 917 05 Modranka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.02.2023 
   Maximálna platnosť do  05.02.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2016 07/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.12.2016 12/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.03.2020 03/2020 ND2K
 
PUV 5005-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5005-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.02.2016 Typ Doručené
1a Opis 05.02.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 05.02.2016 Typ Doručené
1c Výkresy 05.02.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 05.02.2016 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 05.02.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.02.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.02.2016 Typ Platba
4 Plná moc 29.02.2016 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.2016 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 23.03.2016 Typ Doručené
6a Opis 23.03.2016 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 23.03.2016 Typ Doručené
6c Anotácia 23.03.2016 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.04.2016 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 19.04.2016 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 26.04.2016 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 26.04.2016 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 22.04.2016 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 10.10.2016 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.10.2016 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.12.2016 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.12.2016 Typ Doručené
16 oznámenie o zápise zmeny 23.03.2017 Typ Odoslané
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 23.01.2020 Typ Platba
18 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 31.01.2020 Typ Doručené
18a Plná moc 31.01.2020 Typ Doručené
19 predĺženie doby platnosti ÚV 03.02.2020 Typ Odoslané
20 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 25.03.2020 Typ Odoslané
PUV 5005-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 21.03.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku