Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50049-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9125 
(21)  Číslo prihlášky  50049-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01C 11/16   
(54)  Názov  Výstužová sieť na úpravy terénu a cestné práce a spôsob jej výroby 
(57)  Anotácia  Výstužová sieť je poskytnutá na vystuženie hornej podkladovej vrstvy alebo vozovky, ktorej vrchná vrstva je vyrobená z bitúmenu, asfaltu alebo podobne. Výstužová sieť (1) je oceľová sieť pletená pozdĺžnymi drôtmi (3, 4) a vybavená výstužovými prvkami (6) tiahnucimi sa v priečnom smere oceľovej siete. Výstužové prvky (6) sú pozdĺž svojej dĺžky vybavené aspoň jednou zakrivenou časťou (7). Zakrivená časť (7) má tvar, ktorý sa odchyľuje od priameho smeru zvyšku priečneho prvku (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Officine Maccaferri S.p.A.; Via Kennedy 10, 400 69 Zola Predosa (BO); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bianchini Paolo; Via Kennedy 10, 400 69 Zola Predosa (BO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.05.2024 
   Maximálna platnosť do  19.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50049-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50049-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 19.05.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 19.05.2020 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 21.05.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.05.2020 Typ Platba
4 Odpoveď na správu úradu 08.06.2020 Typ Doručené
5 Doplnenie materiálov 19.06.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 19.06.2020 Typ Doručené
5b Opis 19.06.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.07.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 12.11.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 12.11.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 13.11.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 13.11.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.04.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50049-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku