Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50049-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8356 
(21)  Číslo prihlášky  50049-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.05.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F25B 25/02  F25B 27/02  F25B 30/02   
(54)  Názov  Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov 
(57)  Anotácia  Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov pozostáva z prvého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva zo zostavy tepelného čerpadla (1), akumulačnej nádrže (6) chladnej vody, chladičov technologického zariadenia (2), akumulačnej nádrže (9) horúcej vody, prvého doskového výmenníka (8), druhého doskového výmenníka (11), čerpadiel (5, 7, 10, 12 a 13), pričom vstupná a výstupná časť prvého doskového výmenníka (8) chladiaceho média je napojená na vratné potrubie na horúcu vodu (HV) a vstupná a výstupná časť druhého doskového výmenníka (11) chladiaceho média je napojená na potrubie napájacej vody (NV) kotlov, a z druhého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva z absorpčného chladiča (3), rozdeľovača (14), chladiacich zariadení administratívnych priestorov (4), zberača (15), tretieho doskového výmenníka (19), čerpadiel (16, 17, 18, 21 a 22), pričom vstupná a výstupná časť tretieho doskového výmenníka (19) chladiaceho média je napojená na akumulačnú nádrž (6) chladnej vody. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská teplárenská, a.s.; Košická 11, 011 87 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kozánek Ladislav, Ing.; Poľnohospodárska 1039/14, Teplička nad Váhom, 013 01 Teplička nad Váhom; SK;
Barčík Peter, Ing.; Mateja Bela 8799/24, 010 15 Žilina; SK;
Sipták Miroslav; Zborov nad Bystricou 409, 023 03 Zborov nad Bystricou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.05.2022 
   Maximálna platnosť do  07.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2018 09/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2019 02/2019 FG2K
 
PUV 50049-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50049-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.05.2018 Typ Doručené
1a Opis 07.05.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 07.05.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.05.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 09.05.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.05.2018 Typ Platba
4 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 22.05.2018 Typ Odoslané
5 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.05.2018 Typ Platba
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.05.2018 Typ Odoslané
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.06.2018 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 19.07.2018 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie PÚV 19.07.2018 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 20.07.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2018 Typ Odoslané
14 záznam o ukončení konania o PÚV 10.12.2018 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.12.2018 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.01.2019 Typ Odoslané
PUV 50049-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku