Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50048-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9504 
(21)  Číslo prihlášky  50048-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  20.12.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.05.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.04.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/344  E04H 1/12   
(54)  Názov  Modulárna mobilná bunka 
(57)  Anotácia  Konštrukcia je charakteristická lichobežníkovým pôdorysom rozdeleným na tri základné časti. Prvú tvorí stredový rám (1), plniaci úlohu nosnej konštrukcie, v jeho prednej časti sú osadené dvere (2), vo vrchnej časti sa nachádza vetracie okno (3) a svetlík (4) zabezpečujúci prívod svetla, vzduchu a zdroj umelého osvetlenia (5). Spodná časť stredového panelu disponuje miestom na umiestnenie vykurovacej rohože (6) na zabezpečenie prívodu tepla, pričom v zadnej časti je umiestnený rozvodový panel (7) s kotvením fotovoltického systému (8) na zabezpečenie prívodu energií a uloženie s pántovým mechanizmom (9). Konštrukcia ďalej pozostáva z dvoch bočných rámov (17, 20), nosnými prvkami sú skladacie rameno vo vrchnej časti (10), slúžiace na zaistenie polohy a napnutie konštrukcie v požadovanom tvare, napínací mechanizmus v dolnej časti (11) a zaisťovací element (12) polohy tvaru „V“ tvoriace podlahovú plochu zaistenú prostredníctvom kotviacich tyčí (13), pričom k stredovému rámu (1) je upevnený spodný izolačný rám (14) na zabezpečenie izolačných vlastností. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rusinková Monika; Hrnčiarska 1618/38, Stropkov;
Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rusinková Monika, Mgr. art.; Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov; SK;
Kaščak Jakub, Ing., PhD.; Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov; SK;
Dupláková Darina, Ing., PhD.; Hlavná 219, 067 45 Topoľovka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.06.2025 
   Maximálna platnosť do  07.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 20.12.2021 24/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.05.2022 9/2022 FG2K
 
PUV 50048-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.06.2021 34,00 EUR
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.06.2021 34,00 EUR 18.08.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50048-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad preukazujúci právo na riešenie 07.06.2021 Typ Doručené
Identifikátor osoby 07.06.2021 Typ Doručené
Opis 07.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.06.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.06.2021 Typ Platba
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.06.2021 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 14.07.2021 Typ Doručené
Opis 14.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 14.07.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vrátenie poplatku 14.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 14.07.2021 Typ Doručené
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 23.07.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 17.08.2021 Typ Interné listy
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.11.2021 Typ Interné listy
výsledok rešerše 30.11.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 01.12.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 02.12.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.05.2022 Typ Odoslané
PUV 50048-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku