Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50048-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50048-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/00   
(54)  Názov  Konštrukčné riešenie modulárnej mobilnej bunky 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rusinková Monika, Mgr. art.; Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov; SK;
Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rusinková Monika, Mgr. art.; Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov; SK;
Kaščak Jakub, Ing., PhD.; Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov; SK;
Dupláková Darina, Ing., PhD.; Hlavná 219, 067 45 Topoľovka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50048-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50048-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.06.2021 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 07.06.2021 Typ Doručené
1b Doklad preukazujúci právo na riešenie 07.06.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 07.06.2021 Typ Doručené
1d Opis 07.06.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.06.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.06.2021 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.06.2021 Typ Platba
5 Žiadosť o vrátenie poplatku 14.07.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 14.07.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť inde neuvedená 14.07.2021 Typ Doručené
6a Opis 14.07.2021 Typ Doručené
6b Sprievodný list 14.07.2021 Typ Doručené
7 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 23.07.2021 Typ Odoslané
8 vnútrospisový list 17.08.2021 Typ Interné listy
PUV 50048-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku