Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50048-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9132 
(21)  Číslo prihlášky  50048-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 2/32  E04B 2/86  E04C 1/00   
(54)  Názov  Stavebná tvárnica, najmä debniaca stavebná tvárnica, spôsob jej výroby 
(57)  Anotácia  Stavebná tvárnica, najmä debniaca stavebná tvárnica na báze betónu, má dve rovnobežne orientované vonkajšie platne (1) s výstužou (4). Dutina (3) je určená najmä na zaliatie betónovou zmesou. Vonkajšie platne (1) sú vzájomne pevne spojené priečkou (2), výhodne z nekovového, nebetónového materiálu. Do formy na každú vonkajšiu platňu (1) sa najskôr vloží aspoň jedna výstuž (4), a potom sa do formy naleje betón. Aspoň počas začiatku tuhnutia sa betón vytláča k povrchu formy, ktorá určuje vonkajšiu stranu vonkajších platní (1). Na pritláčanie tuhnúceho betónu ku kontaktnej ploche (7) formy sa využije odstredivá sila alebo tiaž samotného betónu, výhodne za súčasného vibrovania. Výhodne sa betón do formy leje v dvoch stupňoch, pričom v prvej fáze sa odleje prvá vonkajšia platňa (1) do formy vo vodorovnej polohe a aspoň po čiastočnom zatuhnutí sa forma otočí a odleje sa druhá vonkajšia platňa (1). Výhodou je vysoko estetický vzhľad a opakovaná tvarová a rozmerová presnosť stavených tvárnic. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vámoš Richard; Dolná Seč 217, 935 31 Dolná Seč; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vámoš Richard; Dolná Seč 217, 935 31 Dolná Seč; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.05.2024 
   Maximálna platnosť do  15.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50048-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50048-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.05.2020 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 15.05.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 15.05.2020 Typ Doručené
1c Opis 15.05.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 15.05.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 29.05.2020 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.06.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.07.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 20.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 20.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 24.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 23.11.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.05.2021 Typ Odoslané
11 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.05.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 24.05.2021 Typ Doručené
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.05.2021 Typ Platba
13 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.05.2021 Typ Platba
14 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 28.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50048-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku