Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50046-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50046-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  08.03.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 11/74  F24F 13/08  F24F 3/00   
(54)  Názov  Zariadenie na reguláciu prietoku vzduchu centralizovaných vetracích systémov 
(57)  Anotácia  Zariadenie na reguláciu prietoku vzduchu centralizovaných vetracích systémov možno zaradiť do oblasti tvorby inteligentných technických systémov pre energetiku a stavebníctvo. Zariadenie pozostáva zo vzduchotechnického potrubia (1), kde je umiestnená systémová doska (2) s otvormi (3), v ktorých sú osadené regulačné klapky (4) so servopohonmi (5) prepojenými vodičmi (6) s regulačnou jednotkou (7). Signál na otvorenie/zavretie klapiek je podmienený záznamom zo snímačov (8) na určovanie prítomnosti ľudí v sledovanom priestore. Riešenie je možné využiť na optimalizáciu pracovných podmienok vetracích a rekuperačných systémov znížením objemu vzduchu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc.; Vyšná Šebastová 304, 080 06 Prešov 6; SK;
Kulikov Andrii, Ing., PhD.; ulica Kosiora 27a/24, 490 51 Dnipro; UA;
Fedák Marcel, doc. Ing., PhD.; Ladomirov 49, 067 71 Ladomirov; SK;
Kulikova Olha, Ing.; ulica Robocha 152/34, 490 08 Dnipro; UA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.06.2026 
   Maximálna platnosť do  23.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 50046-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 29.06.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50046-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 23.06.2022 Typ Doručené
Opis 23.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.06.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.07.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 18.10.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 18.10.2022 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.03.2023 Typ Interné listy
PUV 50046-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku