Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50046-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7866 
(21)  Číslo prihlášky  50046-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.05.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.08.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.08.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02D 27/42  E04H 12/22   
(54)  Názov  Základ nadzemného stavebného prvku, najmä stĺpa a/alebo stožiara, spôsob vytvorenia základu a pomôcky na vytvorenie základu 
(57)  Anotácia  Základ (1) má oceľovú nosnú dutú rúru (2) prispôsobenú na zatĺkanie do zeme. Rúra (2) má uzavretý kruhový alebo mnohouholníkový, alebo eliptický prierez a dĺžka rúry (2) je aspoň dvojnásobok jej priemeru. Rúra (2) môže byť vyrobená ako zvarenec dvoch ohranených polovíc, ktoré sú spojené dvoma pozdĺžnymi zvarmi. Základ (1) môže mať aspoň jednu lamelu (3) pripevnenú na plášti rúry (2). Pripojovací prvok má veniec (4) s otvormi a výstuhy (5) pripojené k povrchu rúry (2). Veniec (4) je určený na pripojenie príruby nadzemného stavebného prvku (8). Pripojovací prvok môže mať nastavovací mechanizmus na dosiahnutie rôznej uhlovej polohy osi základu (1) k nadzemnému stavebnému prvku (8). V mieste základu (1) sa zvislo na podklad postaví oceľový základ (1) a opakovanými údermi sa rúra (2) zatlačí do podkladu. Baranidlo udiera do základu priamo alebo prostredníctvom medzikusa (13). Na začiatku zatĺkania sa základ (1) môže pridržiavať v zvislej polohe pomocou oporných ramien (12) podpery (10). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELV PRODUKT a.s.; Nitrianska 3, Senec 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tilinger Miroslav, Ing.; Veľký Grob č.d. 419, 925 27 Veľký Grob; SK;
Holišová Miriam, Ing.; Dunajská 55, 900 44 Tomášov; SK;
Filo Norbert, Ing.; Čierny Brod č. 95, 925 08 Čierny Brod; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Zliechovská ulica 341/55, Košeca; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.08.2016 8/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.08.2017 8/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.07.2019 7/2019 ND2K
 
PUV 50046-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.06.2015 33,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.06.2016 10,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 07.06.2019 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50046-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.05.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 13.05.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 13.05.2015 Typ Doručené
Opis 13.05.2015 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2015 Typ Doručené
Výkresy 13.05.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 03.06.2015 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.06.2015 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.12.2015 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 08.01.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.02.2016 Typ Doručené
Anotácia 11.02.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 11.02.2016 Typ Doručené
Opis 11.02.2016 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
pokyn na zverejnenie PÚV 17.05.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 17.05.2016 Typ Interné listy
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.05.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 18.05.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 18.05.2016 Typ Interné listy
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.06.2016 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 10.06.2016 Typ Odoslané
záznam o ukončení konania o PÚV 07.06.2017 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.06.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 31.07.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 13.05.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 28.05.2019 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 11.06.2019 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 11.06.2019 Typ Platba
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 13.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.05.2022 Typ Odoslané
PUV 50046-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku