Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50045-2014
(11)  Utility Model Number  7148 
(21)  Application Number  50045-2014 
(22)  Application Date  28.04.2014 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.06.2015 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.12.2014 
(45)  Publication of Registration Date  02.06.2015 
(47)  Date of registration and making available to the public  22.04.2015 
(51)  International Patent Classification  E04H 12/22   
(54)  Title  Rektifikačná zostava a postup rektifikácie základového dielu oceľovej konštrukcie, najmä stožiarov vysokého napätia 
(57)  Abstract  Rektifikačná zostava základového dielu oceľovej konštrukcie, najmä stožiarov vysokého napätia, pozostáva z optického meracieho prístroja (9), závitových elementov (2), ktoré sú pevne upevnené na spodnej časti zvislých nosníkov (1) základového dielu (4) oceľovej konštrukcie, a kontrolných meradiel (5) odnímateľne upevnených na vrchnej časti zvislých nosníkov (1) základového dielu (4) oceľovej konštrukcie. Postup rektifikácie základového dielu oceľovej konštrukcie, najmä stožiarov vysokého napätia, spočíva v tom, že na spodnú časť zvislých nosníkov (1) základového dielu (4) oceľovej konštrukcie sa z vonkajšej alebo z vnútornej strany upevnenia závitové elementy (2). Na horné konce zvislých nosníkov (1) zmontovaného základového dielu (4) oceľovej konštrukcie sa odnímateľne upevnia v rovnakej polohe kontrolné meradlá (5) so stupnicou. Potom sa optický merací prístroj (9) vyrovná do vodorovnej polohy a odčítajú sa jednotlivé hodnoty z kontrolných meradiel (5). Z odčítaných hodnôt sa stanoví hodnota, na ktorú sa pomocou vyskrutkovania alebo zaskrutkovania časti s vonkajším závitom (2b) závitového elementu (2) nastavia zvislé nosníky (1). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Glatz Michal; Istrijská 75, 841 07 Bratislava; SK;
Glatz Metod, Ing., PhD.; Štefana Králika 5, 841 08 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Glatz Michal; Istrijská 75, 841 07 Bratislava; SK;
Glatz Metod, Ing., PhD.; Štefana Králika 5, 841 08 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o.; Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  28.04.2024 
   Utility Model Validity maximum until  28.04.2024 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.12.2014 12/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2015 06/2015 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 01.06.2018 06/2018 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 ND2K
 
PUV 50045-2014
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50045-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.04.2014 Type Delivered
1a Opis 28.04.2014 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 28.04.2014 Type Delivered
1c Anotácia 28.04.2014 Type Delivered
1d Výkresy 28.04.2014 Type Delivered
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.05.2014 Type Payment
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.07.2014 Type Internal Letter
4 rešeršná správa 10.07.2014 Type Internal Letter
5 výsledok rešerše 11.07.2014 Type Internal Letter
6 oznámenie o výsledku rešerše 11.07.2014 Type Sent document
7 pokyn na zverejnenie PÚV 10.07.2014 Type Internal Letter
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.07.2014 Type Sent document
9 Plná moc 31.07.2014 Type Delivered
10 záznam o ukončení konania o PÚV 14.04.2015 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2015 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.06.2015 Type Sent document
13 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.08.2015 Type Delivered
14 vyžiadanie poplatku za návrh na výmaz 13.08.2015 Type Sent document
15 vyžiadanie kaucie za návrh na výmaz 13.08.2015 Type Sent document
16 výzva na doplnenie návrhu na výmaz 13.08.2015 Type Sent document
17 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 28.08.2015 Type Payment
18 32 Poplatok - kaucia 28.08.2015 Type Payment
19a Plná moc 19.10.2015 Type Delivered
19b Doplnenie materiálov 19.10.2015 Type Delivered
20 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 28.10.2015 Type Sent document
21 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 21.12.2015 Type Delivered
22 menovanie, zvolanie komisie 07.07.2016 Type Internal Letter
23 referát pre odbonú komisiu 26.07.2016 Type Internal Letter
24 protokol o rokovaní komisie 26.07.2016 Type Internal Letter
25 protokol o hlasovaní komisie 26.07.2016 Type Internal Letter
26 rozhodnutie o výmaze ÚV 29.07.2016 Type Sent document
27 Podanie rozkladu 30.08.2016 Type Delivered
28 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.10.2016 Type Sent document
29 predkladacia správa k rozkladu 06.10.2016 Type Internal Letter
30 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 18.10.2016 Type Sent document
31 Vyjadrenie k rozkladu 09.12.2016 Type Delivered
32 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.04.2018 Type Delivered
32a Sprievodný list 18.04.2018 Type Delivered
33 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 23.04.2018 Type Payment
34 predĺženie doby platnosti ÚV 11.05.2018 Type Sent document
35 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 15.11.2019 Type Internal Letter
36 protokol o rokovaní komisie 18.11.2019 Type Internal Letter
37 protokol o hlasovaní komisie 18.11.2019 Type Internal Letter
38 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 26.11.2019 Type Sent document
39 Urgencia 22.11.2019 Type Delivered
39a Sprievodný list 22.11.2019 Type Delivered
40 menovanie, zvolanie komisie 24.01.2020 Type Internal Letter
41 všeobecný referátnik 24.01.2020 Type Sent document
42 Žiadosť inde neuvedená 26.02.2020 Type Delivered
43 všeobecný referátnik 02.03.2020 Type Sent document
44 referát pre odbonú komisiu 06.04.2020 Type Internal Letter
45 protokol o rokovaní komisie 06.04.2020 Type Internal Letter
46 protokol o hlasovaní komisie 06.04.2020 Type Internal Letter
47 rozhodnutie o výmaze ÚV 08.04.2020 Type Sent document
48 Podanie rozkladu 05.05.2020 Type Delivered
48a Sprievodný list 05.05.2020 Type Delivered
49 Žiadosť inde neuvedená 13.05.2020 Type Delivered
50 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 18.05.2020 Type Sent document
51 všeobecný referátnik 19.05.2020 Type Sent document
52 predkladacia správa k rozkladu 21.05.2020 Type Internal Letter
53 Odôvodnenie rozkladu 22.05.2020 Type Delivered
53a Sprievodný list 22.05.2020 Type Delivered
54 predkladacia správa k rozkladu 15.06.2020 Type Internal Letter
55 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 18.06.2020 Type Sent document
56 Oznámenie inde neuvedené 17.08.2020 Type Delivered
56a Sprievodný list 17.08.2020 Type Delivered
57 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 18.03.2021 Type Internal Letter
58 protokol o rokovaní komisie 22.03.2021 Type Internal Letter
59 protokol o hlasovaní komisie 22.03.2021 Type Internal Letter
60 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 22.03.2021 Type Sent document
61 Žiadosť inde neuvedená 25.03.2021 Type Delivered
62 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 25.03.2021 Type Delivered
62a Sprievodný list 25.03.2021 Type Delivered
63 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 29.03.2021 Type Payment
64 všeobecný referátnik 29.03.2021 Type Sent document
65 predĺženie doby platnosti ÚV 08.04.2021 Type Sent document
PUV 50045-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku