Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50045-2014
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7148 
(21)  Číslo prihlášky  50045-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.04.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.06.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.12.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.06.2015 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.04.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 12/22   
(54)  Názov  Rektifikačná zostava a postup rektifikácie základového dielu oceľovej konštrukcie, najmä stožiarov vysokého napätia 
(57)  Anotácia  Rektifikačná zostava základového dielu oceľovej konštrukcie, najmä stožiarov vysokého napätia, pozostáva z optického meracieho prístroja (9), závitových elementov (2), ktoré sú pevne upevnené na spodnej časti zvislých nosníkov (1) základového dielu (4) oceľovej konštrukcie, a kontrolných meradiel (5) odnímateľne upevnených na vrchnej časti zvislých nosníkov (1) základového dielu (4) oceľovej konštrukcie. Postup rektifikácie základového dielu oceľovej konštrukcie, najmä stožiarov vysokého napätia, spočíva v tom, že na spodnú časť zvislých nosníkov (1) základového dielu (4) oceľovej konštrukcie sa z vonkajšej alebo z vnútornej strany upevnenia závitové elementy (2). Na horné konce zvislých nosníkov (1) zmontovaného základového dielu (4) oceľovej konštrukcie sa odnímateľne upevnia v rovnakej polohe kontrolné meradlá (5) so stupnicou. Potom sa optický merací prístroj (9) vyrovná do vodorovnej polohy a odčítajú sa jednotlivé hodnoty z kontrolných meradiel (5). Z odčítaných hodnôt sa stanoví hodnota, na ktorú sa pomocou vyskrutkovania alebo zaskrutkovania časti s vonkajším závitom (2b) závitového elementu (2) nastavia zvislé nosníky (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Glatz Michal; Istrijská 75, 841 07 Bratislava; SK;
Glatz Metod, Ing., PhD.; Štefana Králika 5, 841 08 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Glatz Michal; Istrijská 75, 841 07 Bratislava; SK;
Glatz Metod, Ing., PhD.; Štefana Králika 5, 841 08 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o.; Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.04.2024 
   Maximálna platnosť do  28.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.12.2014 12/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2015 06/2015 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 01.06.2018 06/2018 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 ND2K
 
PUV 50045-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50045-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.04.2014 Typ Doručené
1a Opis 28.04.2014 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.04.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 28.04.2014 Typ Doručené
1d Výkresy 28.04.2014 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.05.2014 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.07.2014 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 10.07.2014 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 11.07.2014 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 11.07.2014 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 10.07.2014 Typ Interné listy
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.07.2014 Typ Odoslané
9 Plná moc 31.07.2014 Typ Doručené
10 záznam o ukončení konania o PÚV 14.04.2015 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2015 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.06.2015 Typ Odoslané
13 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.08.2015 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za návrh na výmaz 13.08.2015 Typ Odoslané
15 vyžiadanie kaucie za návrh na výmaz 13.08.2015 Typ Odoslané
16 výzva na doplnenie návrhu na výmaz 13.08.2015 Typ Odoslané
17 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 28.08.2015 Typ Platba
18 32 Poplatok - kaucia 28.08.2015 Typ Platba
19a Plná moc 19.10.2015 Typ Doručené
19b Doplnenie materiálov 19.10.2015 Typ Doručené
20 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 28.10.2015 Typ Odoslané
21 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 21.12.2015 Typ Doručené
22 menovanie, zvolanie komisie 07.07.2016 Typ Interné listy
23 referát pre odbonú komisiu 26.07.2016 Typ Interné listy
24 protokol o rokovaní komisie 26.07.2016 Typ Interné listy
25 protokol o hlasovaní komisie 26.07.2016 Typ Interné listy
26 rozhodnutie o výmaze ÚV 29.07.2016 Typ Odoslané
27 Podanie rozkladu 30.08.2016 Typ Doručené
28 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.10.2016 Typ Odoslané
29 predkladacia správa k rozkladu 06.10.2016 Typ Interné listy
30 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 18.10.2016 Typ Odoslané
31 Vyjadrenie k rozkladu 09.12.2016 Typ Doručené
32 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.04.2018 Typ Doručené
32a Sprievodný list 18.04.2018 Typ Doručené
33 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 23.04.2018 Typ Platba
34 predĺženie doby platnosti ÚV 11.05.2018 Typ Odoslané
35 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 15.11.2019 Typ Interné listy
36 protokol o rokovaní komisie 18.11.2019 Typ Interné listy
37 protokol o hlasovaní komisie 18.11.2019 Typ Interné listy
38 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 26.11.2019 Typ Odoslané
39 Urgencia 22.11.2019 Typ Doručené
39a Sprievodný list 22.11.2019 Typ Doručené
40 menovanie, zvolanie komisie 24.01.2020 Typ Interné listy
41 všeobecný referátnik 24.01.2020 Typ Odoslané
42 Žiadosť inde neuvedená 26.02.2020 Typ Doručené
43 všeobecný referátnik 02.03.2020 Typ Odoslané
44 referát pre odbonú komisiu 06.04.2020 Typ Interné listy
45 protokol o rokovaní komisie 06.04.2020 Typ Interné listy
46 protokol o hlasovaní komisie 06.04.2020 Typ Interné listy
47 rozhodnutie o výmaze ÚV 08.04.2020 Typ Odoslané
48 Podanie rozkladu 05.05.2020 Typ Doručené
48a Sprievodný list 05.05.2020 Typ Doručené
49 Žiadosť inde neuvedená 13.05.2020 Typ Doručené
50 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 18.05.2020 Typ Odoslané
51 všeobecný referátnik 19.05.2020 Typ Odoslané
52 predkladacia správa k rozkladu 21.05.2020 Typ Interné listy
53 Odôvodnenie rozkladu 22.05.2020 Typ Doručené
53a Sprievodný list 22.05.2020 Typ Doručené
54 predkladacia správa k rozkladu 15.06.2020 Typ Interné listy
55 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 18.06.2020 Typ Odoslané
56 Oznámenie inde neuvedené 17.08.2020 Typ Doručené
56a Sprievodný list 17.08.2020 Typ Doručené
57 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 18.03.2021 Typ Interné listy
58 protokol o rokovaní komisie 22.03.2021 Typ Interné listy
59 protokol o hlasovaní komisie 22.03.2021 Typ Interné listy
60 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 22.03.2021 Typ Odoslané
61 Žiadosť inde neuvedená 25.03.2021 Typ Doručené
62 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 25.03.2021 Typ Doručené
62a Sprievodný list 25.03.2021 Typ Doručené
63 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 29.03.2021 Typ Platba
64 všeobecný referátnik 29.03.2021 Typ Odoslané
65 predĺženie doby platnosti ÚV 08.04.2021 Typ Odoslané
PUV 50045-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku