Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50044-2012
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6496 
(21)  Číslo prihlášky  50044-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.05.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2013 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2013 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.07.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04G 21/18  E03C 1/02   
(54)  Názov  Zariadenie na nastavovanie polohy vodoinštalačných predmetov pri montáži 
(57)  Anotácia  Zariadenie na nastavovanie polohy vodoinštalačných vývodov pri montáži má ploché teleso (1) s dvomi podlhovastými nábojmi (3) s pevným rozstupom, kde osi nábojov (3) sú vzájomne rovnobežné a v osiach nábojov (3) sú otočne uložené pripojovacie prvky (2) so závitom (14). Ploché teleso (1) má aspoň dve jednorovinné libely (4, 5) alebo aspoň jednu dvojrovinnú libelu na určenie vodorovnej roviny. Ploché teleso (1) má vopred určený rozstup pripojovacích prvkov (2), výhodne 100 alebo 150 mm a vo výhodnom usporiadaní bude mať aj otočné ramená (9) s nastaviteľnými dorazmi (10). Súčasťou zariadenia môže byť platňový adaptér (7) na pripojenie podomietkových zmiešavacích boxov. Platňový adaptér (7) ako súčasť zariadenia a tiež ako samostatný výrobok určený neskôr na spojenie so zariadením má skupiny otvorov (16) a dva otvory (15) so závitmi na pripojenie k pripojovacím prvkom (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Erdélyi Ladislav; Terchovská 75, 900 28 Zálesie; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Erdélyi Ladislav; Terchovská 75, 900 28 Zálesie; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.05.2022 
   Maximálna platnosť do  10.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.02.2013 02/2013 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2013 09/2013 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 01.07.2016 07/2016 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.07.2019 07/2019 ND2K
 
PUV 50044-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50044-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 10.05.2012 Typ Doručené
1a Opis 10.05.2012 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 10.05.2012 Typ Doručené
1c Anotácia 10.05.2012 Typ Doručené
1d Výkresy 10.05.2012 Typ Doručené
1e Plná moc 10.05.2012 Typ Doručené
2 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.05.2012 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.05.2012 Typ Platba
4 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.05.2012 Typ Platba
5 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 23.05.2012 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o vrátení preplatku 23.07.2012 Typ Odoslané
7 vnútrospisový list 31.07.2012 Typ Interné listy
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.08.2012 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 14.09.2012 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 29.11.2012 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 29.11.2012 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 28.11.2012 Typ Interné listy
13 záznam o ukončení konania o PÚV 06.06.2013 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.06.2013 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 04.09.2013 Typ Odoslané
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 10.05.2016 Typ Doručené
17 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 17.05.2016 Typ Odoslané
18 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 30.05.2016 Typ Platba
19 predĺženie doby platnosti ÚV 31.05.2016 Typ Odoslané
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 10.05.2019 Typ Doručené
20a Sprievodný list 10.05.2019 Typ Doručené
21 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 27.05.2019 Typ Odoslané
22 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.06.2019 Typ Platba
23 predĺženie doby platnosti ÚV 13.06.2019 Typ Odoslané
PUV 50044-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku