Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50043-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50043-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.08.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 13/00   
(54)  Názov  Aktívna spájkovacia zliatina na báze Sn legovaná Sc 
(57)  Anotácia  Aktívna spájkovacia zliatina na báze cínu na spájkovanie kovových, nekovových, keramických a kompozitných materiálov pri teplotách od 225 do 280 °C obsahuje skandium v množstve od 0,1 až 3 hmotn. % a zvyšok do 100 % je cín. Aktívna spájkovacia zliatina môže obsahovať aj striebro v množstve 1,5 až 6 hmotn. % a meď v množstve od 0,1 do 1 hmotn. %. Aktívna spájkovacia zliatina sa používa na spájkovanie kovových, nekovových, keramických a kompozitných materiálov a iných ťažko spájkovateľných materiálov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; J. Bottu 25, 917 24 Trnava 1; SK;
Kostolny Igor, Ing. PhD.; J. Bottu 25, 917 24 Trnava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.06.2026 
   Maximálna platnosť do  10.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.08.2022 15/2022 BA2K
 
PUV 50043-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 22.06.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50043-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 10.06.2022 Typ Doručené
Identifikátor osoby 10.06.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 10.06.2022 Typ Doručené
Opis 10.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 10.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.06.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.06.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 12.07.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 12.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 12.07.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 12.07.2022 Typ Interné listy
PUV 50043-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku