Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50043-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8996 
(21)  Číslo prihlášky  50043-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  27.01.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08B 23/00  A61B 5/11   
(54)  Názov  Zariadenie na detekciu dotyku tváre, najmä na prevenciu nákazy z rúk 
(57)  Anotácia  Zariadenie na detekciu dotyku tváre, najmä na prevenciu nákazy z rúk alebo na ochranu pred obhrýzaním nechtov, má hlavový prvok (1) určený na nosenie v blízkosti tváre a dva ručné prvky (2) určené na nosenie v blízkosti dlaní. Jednotka (3) detekcie hodnotí priblíženie ručného prvku (2) k hlavovému prvku (1) a je umiestnená v hlavovom prvku (1) a/alebo v oboch ručných prvkoch (2). Jednotka (3) detekcie je prepojená so signalizačným prvkom (4) na signalizáciu priblíženia ruky do zóny tváre. Hlavový prvok (1) je umiestnený v náhrdelníku na krku alebo v obojkovom páse, alebo v prívesku na náhrdelníku, alebo je hlavový prvok (1) súčasťou okuliarov, alebo je hlavový prvok (1) vyhotovený ako prvok určený na pripojenie k helme. Ručný prvok (2) je vyhotovený ako náramok alebo ako prsteň, alebo ako časť rukavice, alebo polrukavice. Jednotka (3) detekcie je rádiofrekvenčná, elektromagnetická, magnetická, akustickomagnetická alebo optická. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Porubčan Ján; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Porubčan Ján; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.05.2024 
   Maximálna platnosť do  11.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2020 09/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 27.01.2021 02/2021 FG2K
 
PUV 50043-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50043-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 11.05.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 11.05.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 11.05.2020 Typ Doručené
1d Identifikátor osoby 11.05.2020 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.05.2020 Typ Platba
3 Žiadosť inde neuvedená 19.05.2020 Typ Doručené
3a Sprievodný list 19.05.2020 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.06.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 01.07.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 01.07.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 01.07.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 01.07.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.11.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 29.01.2021 Typ Odoslané
11 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.08.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 31.08.2021 Typ Doručené
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.09.2021 Typ Platba
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 06.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50043-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku