Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50043-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7753 
(21)  Číslo prihlášky  50043-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.11.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  a 201311301 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  UA 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.09.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.04.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  01.03.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 75/08  B65D 75/58   
(54)  Názov  Obal na balenie malého kusového tovaru a ohybný obalový materiál na jeho výrobu 
(57)  Anotácia  Obal (1) na malý tovar obsahuje kontaktné plochy najmenej jednovrstvovej vnútornej a vonkajšej laminátovej štruktúry, v ktorej časti vyčnievajúce za konce stĺpca zabaleného tovaru sú vytvarované ako tesne zatvorené dosadajúce koncové viečka (2). Jazýčková chlopňa (3), ktorá je vhodná na opakované otváranie a zatváranie a na ktorej línia perforácie (5) ohraničuje jazýček (4), je umiestnená v blízkosti najmenej jedného uvedeného dosadajúce koncového viečka. Ohybný obalový materiál pre obal je vytvarovaný ako pozdĺžny pás, ktorý je tvorený z mnohých prázdnych segmentov možných rovnakých obalov. Každý prázdny segment má kontaktné plochy najmenej jednovrstvovej vnútornej a vonkajšej laminátovej štruktúry a zónu určenú na vytvorenie možnej jazýčkovej chlopne (4) vymedzenej líniou perforácie (5). Každá línia perforácie je vytvorená len na vonkajšej laminátovej štruktúre a každý možný jazýček (4) je umiestnený spočiatku na vnútornú laminátovú štruktúru. Toto podstatne znižuje pravdepodobnosť náhodného roztrhnutia naplnených obalov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mirochnik Irina; 70 Buckingham Gate Wellington House 25 apartments, SW1E 6AL London; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mirochnik Irina; 70 Buckingham Gate Wellington House 25 apartmets, SW1E 6AL London; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/UA2013/000132 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015/041624 
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  15.11.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.11.2020 
   Maximálna platnosť do  15.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.09.2016 09/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.04.2017 04/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.12.2017 12/2017 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 14.07.2021 13/2021 MK2K
 
PUV 50043-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50043-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.03.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 31.03.2016 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 31.03.2016 Typ Doručené
1c Opis 31.03.2016 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 31.03.2016 Typ Doručené
1e Anotácia 31.03.2016 Typ Doručené
1f Výkresy 31.03.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 06.04.2016 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.04.2016 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.04.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 27.06.2016 Typ Doručené
5a Opis 27.06.2016 Typ Doručené
5b Anotácia 27.06.2016 Typ Doručené
5c Nároky na ochranu 27.06.2016 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.07.2016 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 21.07.2016 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 22.07.2016 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 22.07.2016 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 21.07.2016 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 20.12.2016 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.12.2016 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.04.2017 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 10.11.2017 Typ Doručené
14a Sprievodný list 10.11.2017 Typ Doručené
15 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 20.11.2017 Typ Platba
16 predĺženie doby platnosti ÚV 28.11.2017 Typ Odoslané
PUV 50043-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku