Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50042-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8753 
(21)  Číslo prihlášky  50042-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.06.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.05.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 9/02   
(54)  Názov  Merací prípravok na meranie dĺžkových rozmerov nehybných objektov pomocou laserového interferometra 
(57)  Anotácia  Merací prípravok na laserový interferometer na meranie dĺžkových rozmerov nehybných objektov možno zaradiť do oblasti fyziky, konkrétne do oblasti merania dĺžkových rozmerov nehybných objektov. Zariadenie pozostáva z rámu (3), na ktorom je umiestnený nehybný snímač (1) polohy, laserový interferometer (7), laserová hlava (8) a lineárne vedenie (9) na nastavenie veľkosti meracieho priestoru. Na lineárnom vedení (9) je umiestnený reflektor (6) spojený s pohyblivým snímačom (2) polohy. Polohovacie súradnicové zariadenie (5) je umiestnené na ráme (3) medzi nehybným snímačom (1) polohy a pohyblivým snímačom (2) polohy. Nehybný snímač (1) polohy, pohyblivý snímač (2) polohy, reflektor (6), laserový interferometer (7) a laserová hlava (8) sú umiestnené v jednej osi merania. Zariadenie je určené na presné meranie nehybných objektov pomocou laserového interferometra, najmä v oblasti strojárstva. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stejskal Tomáš, Ing., PhD.; Strakova 5, 040 01 Košice 1; SK;
Svetlík Jozef, prof. Ing., PhD.; Brnenská 45/A, 040 11 Košice 11; SK;
Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD.; Hemerkova 24, 042 00 Košice 1; SK;
Demeč Peter, prof. Ing., CSc.; Krosnianska, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.06.2023 
   Maximálna platnosť do  28.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.05.2020 05/2020 FG2K
 
PUV 50042-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50042-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.06.2019 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 28.06.2019 Typ Doručené
1b Opis 28.06.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 28.06.2019 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 12.07.2019 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.07.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.07.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 17.09.2019 Typ Doručené
5a Opis 17.09.2019 Typ Doručené
5b Sprievodný list 17.09.2019 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.09.2019 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 18.10.2019 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 18.10.2019 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 18.10.2019 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 18.10.2019 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 09.03.2020 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.03.2020 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.04.2020 Typ Odoslané
PUV 50042-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku