Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50042-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50042-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.06.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 9/02   
(54)  Názov  Merací prípravok na meranie dĺžkových rozmerov nehybných objektov pomocou laserového interferometra 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stejskal Tomáš, Ing., PhD.; Strakova 5, 040 01 Košice 1; SK;
Svetlík Jozef, prof. Ing., PhD.; Brnenská 45/A, 040 11 Košice 11; SK;
Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD.; Hemerkova 24, 042 00 Košice 1; SK;
Demeč Peter, prof. Ing., CSc.; Krosnianska 55, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50042-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50042-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.06.2019 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 28.06.2019 Typ Doručené
1b Opis 28.06.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 28.06.2019 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 12.07.2019 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.07.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.07.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 17.09.2019 Typ Doručené
5a Opis 17.09.2019 Typ Doručené
5b Sprievodný list 17.09.2019 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.09.2019 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 18.10.2019 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 18.10.2019 Typ Odoslané
9 oznámenie o výsledku rešerše 18.10.2019 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 18.10.2019 Typ Interné listy
PUV 50042-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku