Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50040-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8994 
(21)  Číslo prihlášky  50040-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  27.01.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 2/16  A61L 2/24  A61L 9/14   
(54)  Názov  Dezinfekčná brána 
(57)  Anotácia  Dezinfekčná brána obsahuje základový rám (1), na ktorom sú upevnené bočné panely (2), ktorých vnútorné steny (21) sú vybavené aspoň jednou dolnou dýzou (31) a aspoň jednou hornou dýzou (32). Vstupná časť (22) niektorého z bočných panelov (2) je vybavená dolným pohybovým snímačom (41) a horným pohybovým snímačom (42). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Spanner SK, k.s.; Robotnícka 4352, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lišaník Patrik; SNP 1428/8, 017 07 Považská Bystrica 7; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ďurica Ján, Ing.; Zakvášov 1519/54-10, 017 07 Považská Bystrica 7; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.04.2024 
   Maximálna platnosť do  26.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2020 09/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 27.01.2021 02/2021 FG2K
 
PUV 50040-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50040-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 26.04.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 26.04.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 26.04.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 12.05.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.05.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.06.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 20.07.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 21.07.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 20.07.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.12.2020 Typ Interné listy
10 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.01.2021 Typ Doručené
11 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 15.01.2021 Typ Odoslané
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 04.02.2021 Typ Odoslané
13 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.02.2021 Typ Platba
14 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 15.02.2021 Typ Odoslané
15 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 17.05.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 17.05.2021 Typ Doručené
15b Sprievodný list 17.05.2021 Typ Doručené
15c Plná moc 17.05.2021 Typ Doručené
15d Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15e Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15f Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15g Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15h Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15i Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15j Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15k Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15l Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15m Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15n Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15o Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15p Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15q Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15r Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15s Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15t Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15u Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15v Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15w Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15x Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15y Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
15z Príloha inde neuvedená 17.05.2021 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za návrh na výmaz 19.05.2021 Typ Odoslané
17 vyžiadanie kaucie za návrh na výmaz 19.05.2021 Typ Odoslané
18 32 Poplatok - kaucia 26.05.2021 Typ Platba
19 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 26.05.2021 Typ Platba
20 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 01.06.2021 Typ Odoslané
21 Žiadosť inde neuvedená 29.07.2021 Typ Doručené
22 všeobecný referátnik 30.07.2021 Typ Odoslané
23 Žiadosť inde neuvedená 13.08.2021 Typ Doručené
23a Sprievodný list 13.08.2021 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 20.09.2021 Typ Odoslané
25 rozhodnutie o výmaze ÚV (skrátené konanie) 07.10.2021 Typ Odoslané
PUV 50040-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku